Redegørelse om inspektion af styring af datakvalitet i Jyske Bank A/S

06-06-2024

Finanstilsynet har i marts 2024 gennemført en inspektion af styring af datakvaliteti Jyske Bank A/S.

 

Finanstilsynet gennemgik bankens politikker, forretningsgange og ledelsesrapporter mv. om styring af datakvalitet. Inspektionen blev gennemført ved møder med bankens datawarehousefunktion, risikostyringsfunktion, modeludviklingsfunktion, compliancefunktion og intern revision.

Banken har igennem en årrække arbejdet med at forbedre datakvaliteten og etablere rammer for dette arbejde. Indtil 2023 var fremdriften i anvendelsen af de relevante forretningsgange og metoder begrænset og alene fokuseret på interne kreditrisikomodeller (IRB-området). I løbet af 2023 er indsatsen øget væsentligt, og banken har nu en plan for at sikre fuld implementering på IRB-området inden udgangen af 2024, og efterfølgende på alle andre områder med kritiske data.

Planen omfatter blandt andet engagering af ekstern konsulentbistand for at sikre, at målet for 2024 bliver nået og til at lave en plan for den efterfølgende implementering på andre områder end IRB-området. De eksterne konsulenter skal også vurdere behovet for at etablere en chief data officer-funktion og lave en gap-analyse af bankens styring af datakvalitet i forhold til Basel-komiteens ’Principles for effective risk data aggregation and risk reporting’ (BCBS 239).

I løbet af 2024 vil banken også gennemføre en opfølgende gennemgang af kritiske dataelementer uden for IRB-området og vurdere kvaliteten af dem efter en fælles metode, så konklusionen kan indgå i rapporteringen om datakvalitet til bankens direktion i første halvår 2025. Direktionens vurdering og tiltag i styringen af datakvalitet har været uklar. Banken vil fremover sikre en tydeligere beslutningsproces med dokumentation af direktionens vurderinger og beslutninger.

Som en konsekvens af manglerne i styringen af datakvalitet har banken ved udgangen af 2023 foretaget et tillæg til solvensbehovet beregnet på grundlag af bankkoncernens risikovægtede poster (REA) for operationel risiko. Usikkerhed om datakvalitet påvirker alle risikotyper og ikke kun operationel risiko. Finanstilsynet fandt ikke tillægget tilstrækkeligt. Banken vil derfor forhøje tillægget i andet kvartal 2024 til mindst 400 mio. kr. svarende til knap 0,2 pct. af bankkoncernens REA.

 

Senest opdateret 06-06-2024