Redegørelse om funktionsinspektion i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

07-06-2024

Finanstilsynet var i uge 8, 2024 på inspektion i Arbejdernes Landsbank (banken). Inspektionen var en funktionsinspektion og blev gennemført som led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen omfattede bankens compliancefunktion, risikostyringsfunktion og interne revision.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Arbejdernes Landsbank blev i juni 2021 udpeget som SIFI-institut efter overtagelsen af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank. Denne udvikling har øget kompleksiteten af koncernen betydeligt og sætter en række skærpede krav til koncernen.

Risikostyringsfunktionens årlige risikovurdering, der danner grundlag for planlægning og prioritering af overvågning, kontroller mv. for det kommende år, er mangelfuld. Dette skyldes særligt, at grundlaget for vurderingerne ofte er utilstrækkeligt, og der ikke er foretaget en tilstrækkeligt velunderbygget og dokumenteret beskrivelse af begrundelsen for udmålingen af risikoen på det enkelte risikoområde. Banken har fået påbud om at forbedre kvaliteten af risikovurderingen[1].

Der er konstateret mangler i risikostyringsfunktionens gennemførte arbejde. Der blev således ikke gennemført tilstrækkelig kontrol og vurdering af, om risikostyringsfunktionen var betrygget i første forsvarslinjes metoder, procedurer og eventuelt risikomitigerende tiltag på alle væsentlige risikoområder. Banken har fået påbud om at forbedre kvaliteten og dybden af det udførte arbejde[2].

Banken har i forbindelse med undersøgelsen redegjort for, at koncerncompliancefunktionen i en periode har været udfordret bl.a. pga. udskiftning af medarbejdere og af arbejdet med etableringen af koncernfunktionen. Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen ligeledes konstateret, at koncerncompliancefunktionens arbejde i den undersøgte periode ikke var på et tilfredsstillende niveau.

Compliancefunktionens risikovurdering var flere steder ikke tilstrækkeligt velunderbygget og dokumenteret, særligt ift. beskrivelse af begrundelsen for udmålingen af risikoen på det enkelte compliancerisikoområde. Banken har fået påbud om at forbedre beskrivelsen af grundlaget for vurderingerne i risikovurderingen[3]. En utilstrækkelig risikovurdering kan medføre, at banken ikke får skabt overblikket over de væsentligste compliancerisici og dermed ikke får identificeret og mindsket disse risici.

På inspektionen kunne det desuden konstateres, at der ikke for alle væsentlige risikoområder skete en tilstrækkelig kontrol og vurdering af, om compliancefunktionen var betrygget i første forsvarslinjes metoder, procedurer og eventuelt risikomitigerende tiltag. Der er således flere områder, der ikke er gennemgået i en længere periode og enkelte af complianceundersøgelserne er tilskåret mere end risikoen og compliancefunktionens kendskab til risikoområdet tilsiger. Banken har fået påbud om at sikre, at alle risikoområder gennemgås indenfor en betryggende periode[4].

Finanstilsynets vurderer samlet set, at der er en række forhold, der indikerer, at der i en periode har været for få ressourcer i compliancefunktionen. Banken har fået påbud om at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre compliancearbejdet på betryggende vis[5].

Finanstilsynets undersøgelse har ikke givet anledning til reaktioner eller væsentlige bemærkninger vedrørende bankens interne revision.

Inspektionen har givet anledning til en forøgelse af bankens solvensbehov med knap 0,1 procentpoint som følge af manglerne i anden forsvarslinjes arbejde.


[1] Jf. ledelsesbekendtgørelsen bilag 7, nr. 4

[2] Jf. ledelsesbekendtgørelsens bilag 7, nr. 4 og 6

[3] Jf. ledelsesbekendtgørelsen § 17, stk. 1

[4] Jf. ledelsesbekendtgørelsen § 17, stk. 1 og 2

[5] Jf. ledelsesbekendtgørelsen § 17, stk. 4, nr.1

 

Senest opdateret 07-06-2024