Redegørelse om hvidvaskinspektion i Jyske Bank A/S vedrørende korrespondentforbindelser

11-07-2024

Finanstilsynet var i maj 2024 på inspektion i Jyske Bank A/S (banken). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller vedrørende respondentbanker.

Inspektionen omfattede også bankens kundekendskabsprocedurer og overvågning vedrørende bankens respondentbanker, herunder undersøgelser af alarmer og underretninger til Hvidvasksekretariatet. Inspektionen omfattede desuden bankens sanktionsovervågning af kunder og håndtering af omgåelsesrisici på sanktionsområdet.

Risikovurdering og sammenfatning

Banken er et større dansk pengeinstitut. Koncernens geografiske markedsområde for privat- og erhvervskunder er Danmark. Banken har 92 filialer i hele Danmark og én filial i Hamburg. I Jyske Bank-koncernen indgår derudover tre datterselskaber: Jyske Realkredit A/S, Jyske Finans A/S og Jyske Invest Fund Management A/S. For Jyske Finans er markedsområdet både Danmark og Sverige.

Banken udbyder i princippet alle finansielle ydelser. Forretningsmodellen er kompleks med et varieret produktudbud og en bred målgruppe bestående af privat- og erhvervskunder overvejende i Danmark. Banken har dog respondentforbindelser i udlandet.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er baseret på, at banken udbyder en lang række finansielle produkter, samt at banken har respondentforbindelser om end ikke i stort omfang. Sidstnævnte indebærer en særlig risiko givet den manglende transparens i forhold til transaktionerne, der gennemføres for ’kundens kunder’, samt den kompleksitet, der ligger i at gennemføre kundekendskab på respondentbanker.  

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.