Redegørelse om funktionsinspektion i Saxo Bank A/S vedr. styring af renterisiko uden for handelsbeholdningen

02-07-2024

Finanstilsynet var i februar 2024 på inspektion i Saxo Bank A/S. Inspektio-nen var en funktionsinspektion, med fokus på bankens håndtering af rente-risiko uden for handelsbeholdningen.

Sammenfatning og risikovurdering

Saxo Bank A/S er specialiseret i onlinehandel og investering på de internationale kapitalmarkeder via bankens online handelsplatform. Banken tilbyder handel med en bred vifte af finansielle produkter, herunder også komplekse og risikofyldte produkter som f.eks. optioner, futures, CFD’er og valutaprodukter. Banken har stor international tilstedeværelse.

Saxo Banks renterisici udenfor handelsbeholdningen (IRRBB) stammer primært fra bankens indlån, og bankens obligationsbeholdning. Banken anvender en model til modellering af løbetiden for anfordringsindlån (NMD-model). Renterisici fra disse indlån afdækkes og Saxo Bank har dermed en aktiv styring af disse risici.

Et pengeinstitut skal have passende metoder til at identificere, vurdere, styre og afbøde renterisici udenfor handelsbeholdningen. Særligt er det vigtigt at institutter, som modellerer disse risici, løbende og systematisk foretager følsomhedsanalyser af f.eks. kundeadfærd, som er integreret i instituttets styring og beslutningsprocesser.

Det er Finanstilsynets vurdering, at Saxo Banks følsomhedsanalyser er mangelfulde, ikke foretages med tilstrækkelig frekvens og ikke er tilstrækkeligt integreret i styringen af IRRBB-risici. Et mangelfuldt set-up øger risikoen for at instituttet ikke får forholdt sig til de IRRBB-risiko, som instituttet reelt er udsat over for. Banken har derfor fået påbud om at forbedre disse.[1]

Ved anvendelse af modeller er det vigtigt, at der er fuld uafhængighed mellem den, der udvikler og drifter modellerne, og den der validerer modellen. Finanstilsynet vurderer, at den der validerer modeller anvendt til IRRBB i Saxo Bank ikke er tilstrækkelig uafhængig fra den, der udvikler modellen. Banken har heller ikke etableret tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger for den manglende uafhængighed. Banken har fået påbud om at sikre, at der enten etableres uafhængig validering eller kompenserende foranstaltninger.[2]

Inspektionen førte ikke til en ændret vurdering af bankens solvensbehov.

 

[1] Ledelsesbekendtgørelsen bilag 2 nr. 3)

[2] Ledelsesbekendtgørelsen § 11