Redegørelse om ordinær inspektion i Sampension Livsforsikring A/S

05-01-2024

Finanstilsynet gennemførte i juni-september 2020 en ordinær inspektion i Sampension Livsforsikring A/S (Sampension eller selskabet).

 

På inspektionen blev selskabets væsentligste områder gennemgået med fokus på forretningsmodellen og med vægt på de områder, der udgør den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, investeringer, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretning og outsourcing.

Redegørelsen indeholder de mest centrale påbud og risikooplysninger, som selskabet har modtaget fra Finanstilsynet. 

Afslutningen på den ordinære inspektion sker på et senere tidspunkt end normalt af årsager, der ikke er relateret til forhold i selskabet. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene i selskabet på flere områder har ændret sig. 

Sammenfatning og vurdering

Sampension havde pr. 31. december 2020 hensættelser svarende til 220,3 mia. kr. Siden 2007 er nytegning i selskabet næsten udelukkende sket i markedsrenteproduktet 3 i 1 Livspension. Hensættelserne til 3 i 1 Livspension udgjorde ultimo 2020 ca. 101,6 mia. kr., svarende til 46,1 % af de samlede hensættelser i selskabet.

Selskabet indgår i Sampension Administrationsfællesskab, som ud over administrationen af Sampension Livsforsikring A/S også står for administrationen af Pensionskassen Arkitekter og Designere, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger samt Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører. 

Finanstilsynet vurderede, at bestyrelsen i Sampension ikke i tilstrækkelig grad har klargjort, hvilke ønsker bestyrelsen har til produktegenskaberne i det udbudte markedsrenteprodukt i udbetalingsfasen. Finanstilsynet vurderede på den baggrund, at der er en betydelig risiko for, at kunderne ved pensionering oplever et andet udbetalingsforløb end det, bestyrelsen ønsker, og som kunderne er stillet i udsigt. Selskabet har modtaget en risikooplysning om dette.

Finanstilsynet vurderede også, at overladelsen af administrationen til en anden part kræver en øget opmærksomhed i forhold til at sikre, at selskabets forretningsmodel og produkter håndteres, som bestyrelsen ønsker det, og under behørigt hensyn til individuelle risici i forretningsmodellen. Særligt i forhold til risikostyrings-, aktuar- og complianceområderne betyder individuelle forretningsmodeller og produktudbud, at inklusionen af nye virksomheder i administrationsfællesskabet medfører en betydeligt forøget arbejdsbyrde. Finanstilsynet har i den forbindelse påbudt selskabet at udarbejde en complianceplan, der tager højde for alle relevante områder, herunder inddrage selskabets forretningsmodel og de dertil knyttede risici.  Samtidig er selskabet blevet påbudt at foretage fornyede vurderinger af, hvorvidt compliance- og aktuarfunktionen har tilstrækkelige ressourcer. 

Alle selskabets ledende medarbejdere er ansat i både administrationsfællesskabet og i selskabet. Der er reelt ikke nogen medarbejdere ansat i selskabet til at følge op på outsourcingaftalen, uden at opfølgningen vil være forbundet med en interessekonflikt. Finanstilsynet har påbudt selskabet at fastlægge processer og procedurer, der sikrer, at direktionen fører kontrol med og rapporterer til bestyrelsen om de outsourcede opgaver. 

Finanstilsynet vurderede, at der er mangler i selskabets politikker og retningslinjer på en række områder. På investeringsområdet har selskabet blandt andet fået påbud om at fastsætte mindre vide rammer, så bestyrelsen ikke overlader udmøntningen af investeringsstrategien til direktionen. I forhold til levetidsrisiko har selskabet fået påbud om, at bestyrelsen skal fastsætte overordnede anvisninger om det ønskede eller acceptable risikoniveau for levetidsrisiko, hvordan selskabet forholder sig til levetidsrisiko og hvilken del af levetidsrisikoen, der bæres af henholdsvis kunderne og selskabet. 

Finanstilsynet vurderede også, at overvågnings- og rapporteringsprocedurerne i det interne kontrolsystem ikke er tilstrækkelige for bestyrelsens arbejde. Dette gælder særligt på investeringsområdet og i forhold til de centrale forsikringsmæssige risici, herunder særligt levetidsrisikoen, som kunderne bærer. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at sikre, at bestyrelsen modtager rapportering om overholdelsen og udnyttelsen af samtlige rammer såvel aktuelt som over tid. Samtidig skal selskabet belyse over for bestyrelsen, hvordan levetidsrisikoen påvirker de udmeldte ydelser, og bestyrelsen skal forholde sig til, hvordan direktionen fremover skal rapportere til bestyrelsen om levetidsrisikoen.  

Selskabet har desuden modtaget påbud i relation til selskabets processer og procedurer for opdatering af registrerede aktiver og i relation til selskabets udarbejdelse af risikoprofil for selskabet.

Solvenskapitalkravet for selskabet pr. ultimo 2020 udgjorde ca. 2,8 mia. kr., mens det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet udgjorde ca. 7,6 mia. kr. Dette svarer til en solvensdækning på ca. 275 pct.  

 

Senest opdateret 05-01-2024