Redegørelse om ordinær inspektion i Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

05-01-2024

Finanstilsynet gennemførte i juni-september 2020 en ordinær inspektion i Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (pensionskassen).

 

På inspektionen blev pensionskassens væsentligste områder gennemgået med fokus på forretningsmodellen og med vægt på de områder, der udgør den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, investeringer, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretning og outsourcing. 

Redegørelsen indeholder de mest centrale påbud og risikooplysninger som pensionskassen har modtaget fra Finanstilsynet. 

Afslutningen på den ordinære inspektion sker på et senere tidspunkt end normalt af årsager, der ikke er relateret til forhold i pensionskassen. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene i pensionskassen på flere områder har ændret sig.

Sammenfatning og vurdering

Pensionskassen havde pr. 31. december 2020 hensættelser svarende til 16,5 mia. kr. Siden 2007 er nytegning i selskabet udelukkende sket i Markedsrenteordningen. Hensættelserne til Markedsrenteordningen udgjorde ultimo 2020 ca. 11,7 mia. kr., svarende til 71,0 % af de samlede hensættelser i selskabet.

Pensionskassen indgår i Sampension Administrationsfællesskab, som ud over administrationen af Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører også står for administrationen af Sampension Livsforsikring A/S, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger samt Pensionskassen Arkitekter og Designere. 

Finanstilsynet konstaterede, at pensionskassen har en meget begrænset tilgang af nye medlemmer, og at pensionskassen har erfaring med væsentlige udgifter ved opdatering af bedste skøn for levetid og afdækning af renterisiko. Pensionskassens solvenssituation har derudover været udfordret flere gange i de seneste år op til inspektionen. Finanstilsynet vurderede, at der er risiko for, at pensionskassens overdækning i forhold til solvenskapitalkravet ikke er tilstrækkelig robust til, at pensionskassen kan opfylde solvenskapitalkravet i en række sandsynlige scenarier. Finanstilsynet vurderede desuden, at pensionskassens solvenssituation og status som moden pensionskasse med begrænset nytegning øger risikoen for omfordeling mellem pensionskassens medlemsgrupper. Finanstilsynet har på den baggrund påbudt pensionskassens ledelse at lade udarbejde en redegørelse for virksomhedens økonomiske stilling og fremtidsudsigter.

Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsens overordnede målsætning er, at pensionsmidlerne i Markedsrenteordningen administreres med høj forrentning, lave omkostninger og en passende risiko, svarende til det, som er kommunikeret til medlemmerne. Der foretages ikke egentlige opgørelser af risikoen eller robusthedsanalyser i forhold til medlemmets udmeldte pensioner i Markedsrenteordningen, og pensionskassen har ikke fastsat risikotolerancegrænser i forhold til stabiliteten af pensionsudbetalingen.  Finanstilsynet konstaterede derudover, at pensionskassens produkt Seniorordningen er et komplekst produkt, der har en ydelsesgaranti på renten, samtidigt med at levetiden på livrenten er ugaranteret og den fastsatte omregningsrente i produktet gør, at ydelsesgarantien løbende udhules. Solvensbelastningen i pensionskassen bliver mindre, når bestyrelsen fastsætter en høj omregningsrente i produktet og Finanstilsynet vurderede derfor, at der er en potentiel interessekonflikt for bestyrelsen ved fastsættelsen af omregningsrenten. 

Finanstilsynet vurderede, at der er risiko for, at medlemmerne i Markedsrenteordningen og Seniorordningen oplever et andet udbetalingsforløb end det, bestyrelsen ønsker, og som medlemmerne er stillet i udsigt. Finanstilsynet har givet pensionskassen risikooplysninger om dette.

Finanstilsynet har også givet pensionskassen påbud om at redegøre for rimeligheden af den anmeldte pris for garantien i Seniorordningen og for de anmeldte forhold i Garanti- og Markedsrenteordningen, som i forventning indebærer et mindre overskud på risikoresultaterne for død, der tilfalder egenkapitalen via den anmeldte risikoforrentning. 

Finanstilsynet vurderede også, at overladelsen af administrationen til en anden part kræver en øget opmærksomhed i forhold til at sikre, at pensionskassens forretningsmodel og produkter håndteres, som bestyrelsen ønsker det, og under behørigt hensyn til individuelle risici i forretningsmodellen. Særligt i forhold til risikostyrings-, aktuar- og complianceområderne betyder individuelle forretningsmodeller og produktudbud, at inklusionen af nye virksomheder i administrationsfællesskabet medfører en betydeligt forøget arbejdsbyrde. Finanstilsynet har i den forbindelse påbudt pensionskassen at udarbejde en complianceplan, der tager højde for alle relevante områder, herunder inddrage pensionskassens forretningsmodel og de dertil knyttede risici.  Samtidig er pensionskassen blevet påbudt at foretage fornyede vurderinger af hvorvidt compliance- og aktuarfunktionen har tilstrækkelige ressourcer. 

Alle pensionskassens ledende medarbejdere, undtagen den ansvarshavende aktuar, er ansat både i administrationsfællesskabet og i pensionskassen. Der er reelt ikke nogen medarbejdere ansat i pensionskassen til at følge op på outsourcingaftalen, uden at opfølgningen vil være forbundet med en interessekonflikt. Finanstilsynet har påbudt pensionskassen at fastlægge processer og procedurer, der sikrer, at direktionen fører kontrol med og rapporterer til bestyrelsen om de outsourcede opgaver. 

Finanstilsynet vurderede, at der er mangler i pensionskassens politikker og retningslinjer på investeringsområdet. Her har pensionskassen blandt andet fået påbud om at fastsætte mindre vide rammer, så bestyrelsen ikke overlader udmøntningen af investeringsstrategien til direktionen. 

Finanstilsynet vurderede også, at overvågnings- og rapporteringsprocedurerne i det interne kontrolsystem ikke er tilstrækkelige for bestyrelsens arbejde på investeringsområdet. Finanstilsynet har derfor påbudt pensionskassen at sikre, at bestyrelsen modtager rapportering om overholdelsen og udnyttelsen af samtlige rammer såvel aktuelt som over tid. 

Pensionskassen har desuden modtaget påbud i relation til pensionskassens processer og procedurer for opdatering af registrerede aktiver og i relation til pensionskassens udarbejdelse af risikoprofil for pensionskassen.

Solvenskapitalkravet for selskabet pr. ultimo 2020 udgjorde ca. 356 mio. kr., mens det samlede anerkendte kapitalgrundlag, til opfyldelse af solvenskapitalkravet, udgjorde ca. 578 mia. kr. Dette svarer til en solvensdækning på ca. 162 pct.


 

Senest opdateret 05-01-2024