Redegørelse om ordinær inspektion i Pensionskassen Arkitekter og Designere

05-01-2024

Finanstilsynet gennemførte i juni-september 2020 en ordinær inspektion i Pensionskassen Arkitekter og Designere (pensionskassen).

 

På inspektionen blev pensionskassens væsentligste områder gennemgået med fokus på forretningsmodellen og med vægt på de områder, der udgør den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, investeringer, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretning og outsourcing. 

Redegørelsen indeholder de mest centrale påbud og risikooplysninger, som pensionskassen har modtaget fra Finanstilsynet. 

Afslutningen på den ordinære inspektion sker på et senere tidspunkt end normalt af årsager, der ikke er relateret til forhold i pensionskassen. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene i pensionskassen på flere områder har ændret sig.

Sammenfatning og vurdering

Pensionskassen Arkitekter og Designere udbyder gennemsnitsrenteprodukter med ret til bonus, og fra og med 2021 også et markedsrenteprodukt. Garanteret gennemsnitsrente udgør omkring 0,8 pct. af hensættelserne eksklusiv kollektiv bonus ultimo 2020, og betinget garanteret gennemsnitsrente udgør omkring 99,2 pct. af hensættelserne eksklusiv kollektiv bonus. Fra og med 1. januar 2021 nytegnes der i pensionskassens markedsrenteprodukt.

Pensionskassen indgår i Sampension Administrationsfællesskab, som ud over administrationen af Pensionskassen Arkitekter og Designere også står for administrationen af Sampension Livsforsikring A/S, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger samt Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører. 

Finanstilsynet vurderede, at bestyrelsens ønsker og krav til det betinget garanterede produkt har været meget overordnede. Det gælder særligt i forhold til målsætningerne for ønsket om at sikre stabiliteten i ydelserne samt procedurerne og kriterierne for den løbende vurdering af forudsætningerne i det anvendte omregningsgrundlag, der bruges til fastsættelse af ydelserne. Finanstilsynet fandt, at pensionskassen bør fastsætte klare kriterier for, hvordan produktet skal styres. En manglende stillingtagen giver risiko for, at medlemmerne i den betingede ordning oplever en anden udbetalingsprofil end bestyrelsen ønsker, og som er udmeldt. Pensionskassen har modtaget en risikooplysning om dette.

Desuden vurderede Finanstilsynet, at der ved overgangen til Sampension administrationsfællesskab ikke skete en reel drøftelse i bestyrelsen omkring beslutningen om fremover at lade markedsrenteproduktet i Sampension være udgangspunktet for pensionskassens nye markedsrenteprodukt. Finanstilsynet fandt ikke, at der blev foretaget en vurdering af medlemmernes behov eller en analyse af, hvorvidt det nye produkt i tilstrækkelig grad sikrede de karakteristika, som bestyrelsen ønskede, herunder særligt i relation til udbetalingsfasen. Finanstilsynet vurderede, at der er risiko for, at produktet derfor viser sig ikke at have de egenskaber, som bestyrelsen ønsker, og Finanstilsynet har derfor givet en risikooplysning om dette. 

Finanstilsynet konstaterede også, at pensionskassen har foretaget ændringer i forhold til den anmeldte udbetaling af særlige bonushensættelser, og pensionskassen er blevet påbudt at redegøre nærmere i den forbindelse.

Pensionskassen har desuden fået påbud om at oplyse medlemmerne om, hvilke elementer kundens ydelse består af samt hvilken risiko, der er forbundet med de forskellige elementer.  

Pensionskassen har fået en risikooplysning i forhold til pensionskassens forretningsmodel. Forretningsmodellen bygger på en tilsigtet opbygning af egenkapital og en fordeling af midler på baggrund af en systematisk udbetaling af pensionisttillæg fra egenkapitalen. Det indebærer, at en væsentlig andel af pensionsydelserne stammer fra fordelingen af midlerne i egenkapitalen. Finanstilsynet fandt, at det medfører en risiko for, at ikke alle medlemmernes interesser varetages på tilstrækkelig vis, idet udlodning af tillægspension afhænger af nuværende og fremtidige bestyrelsers beslutninger. 

Finanstilsynet konstaterede i den forbindelse, at pensionskassen i 2016 har ændret princip for fordelingen af egenkapitalen. Før 2016 blev midlerne i egenkapitalen fordelt ud fra et ønske om at fastholde de udmeldte pensioner. Siden 2016 er midlerne blevet fordelt ud fra størrelsen på medlemmernes depoter. Finanstilsynet har på den baggrund givet pensionskassen en påtale for ikke at have givet korrekte oplysninger om tilgangen til fordeling af egenkapitalen i den redegørelse, som pensionskassen indsendte til Finanstilsynet som opfølgning på inspektionen i 2014.

Finanstilsynet vurderede også, at overladelsen af administrationen til en anden part kræver en øget opmærksomhed i forhold til at sikre, at pensionskassens forretningsmodel og produkter håndteres, som bestyrelsen ønsker det, og under behørigt hensyn til individuelle risici i forretningsmodellen. Særligt i forhold til risikostyrings-, aktuar- og complianceområderne betyder individuelle forretningsmodeller og produktudbud, at inklusionen af nye virksomheder i administrationsfællesskabet medfører en betydeligt forøget arbejdsbyrde. Finanstilsynet har i den forbindelse påbudt pensionskassen at udarbejde en complianceplan, der tager højde for alle relevante områder, herunder inddrage pensionskassens forretningsmodel og de dertil knyttede risici. Samtidig er pensionskassen blevet påbudt at foretage fornyede vurderinger af, hvorvidt compliance- og aktuarfunktionen har tilstrækkelige ressourcer. 

Alle pensionskassens ledende medarbejdere, undtagen den ansvarshavende aktuar, er ansat både i administrationsfællesskabet og i pensionskassen. Der er reelt ikke nogen medarbejdere ansat i pensionskassen til at følge op på outsourcingaftalen, uden at opfølgningen vil være forbundet med en interessekonflikt. Finanstilsynet har påbudt pensionskassen at fastlægge processer og procedurer, der sikrer, at direktionen fører kontrol med og rapporterer til bestyrelsen om de outsourcede opgaver. 

Finanstilsynet vurderede, at der er mangler i pensionskassens politikker og retningslinjer på en række områder. På investeringsområdet har pensionskassen blandt andet fået påbud om at fastsætte mindre vide rammer, så bestyrelsen ikke overlader udmøntningen af investeringsstrategien til direktionen. I forhold til levetidsrisiko har pensionskassen fået påbud om, at bestyrelsen skal fastsætte overordnede anvisninger om det ønskede eller acceptable risikoniveau for levetidsrisiko, hvordan pensionskassen forholder sig til levetidsrisiko og hvilken del af levetidsrisikoen, der bæres af henholdsvis kunderne og pensionskassen. I forhold til pensionskassens politik for egenkapitaludlodning har pensionskassen fået påbud om at sikre klarhed om afgrænsningen af risikoen forbundet med egenkapitaludlodning, så der sikres tilstrækkelig afgrænsning af de risici, virksomheden ønsker at påtage sig på det pågældende område.

Finanstilsynet vurderede også, at overvågnings- og rapporteringsprocedurerne i det interne kontrolsystem ikke er tilstrækkelige for bestyrelsens arbejde. Dette gælder særligt på investeringsområdet og i forhold til de centrale forsikringsmæssige risici, herunder særligt levetidsrisikoen, som kunderne bærer. Finanstilsynet har derfor påbudt pensionskassen at sikre, at bestyrelsen modtager rapportering om overholdelsen og udnyttelsen af samtlige rammer såvel aktuelt som over tid. Samtidig skal pensionskassen belyse overfor bestyrelsen, hvordan levetidsrisikoen påvirker de udmeldte ydelser, og bestyrelsen skal forholde sig til, hvordan direktionen fremover skal rapportere til bestyrelsen om levetidsrisikoen.  

Pensionskassen har desuden modtaget påbud i relation til pensionskassens processer og procedurer for opdatering af registrerede aktiver og i relation til pensionskassens udarbejdelse af risikoprofil for pensionskassen.

Solvenskapitalkravet for pensionskassen pr. ultimo 2020 udgjorde ca. 1,0 mia. kr., mens det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet udgjorde ca. 2,7 mia. kr. Dette svarer til en solvensdækning på ca. 260 pct.

 

 

Senest opdateret 05-01-2024