Redegørelse om inspektion i Nordea Finans Danmark A/S (hvidvaskområdet)

12-01-2024

Finanstilsynet var i juli 2023 på inspektion i Nordea Finans Danmark A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisering og opgavefordeling på hvidvaskområdet og virksomhedens risikovurdering. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab, herunder onboarding, ODD og risikoklassifikation og virksomhedens overvågning af kunder, herunder overholdelse af undersøgelses-, noterings-, opbevarings- og underretningspligten. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens interne kontroller og sanktionsscreening.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Nordea Finans Danmark A/S er et 100 pct. ejet datterselskab af Nordea Bank Abp (Finland). Virksomheden udbyder finansiel leasing og factoring samt finansiering af biler og forbrugsgoder til private og erhverv. Finansieringsløsningerne tilbydes både direkte i markedet og via samarbejdspartnere, f.eks. bilforhandlere. Finansierede aktiver består primært af transportmidler, IT, produktionsudstyr og landbrugsudstyr.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er mellem til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at factoring nævnes i den nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 fra Hvidvasksekretariatet som et produkt, der kan medføre øget risiko for hvidvask.

I relation til finansiel leasing følger det af den nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 fra Hvidvasksekretariatet, at risikoen for, at leasing misbruges til hvidvask, er moderat. Herudover fremgår det af den nationale risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark fra 2019 fra PET, at risikoen for terrorfinansiering forbundet med finansiel leasing er medium. Særligt angår risikoen leasing med henblik på uberettiget udførsel af Danmark eller med henblik på videresalg og dermed anskaffelse af midler til brug for terrorfinansiering.

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at den hvidvaskansvarlige har tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens risici for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering.[1]

Virksomheden har fået påbud om at revidere sin risikovurdering således, at virksomheden identificerer og vurderer alle risici for, at virksomheden bliver brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.[2]

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden foretager en risikovurdering for samtlige kunder, hvor virksomheden ikke allerede har foretaget en sådan.[3]

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden indhenter identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemfører rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle  jeres identitet samt klarlægger kontrol og ejerstruktur af sine erhvervskunder. Herudover skal virksomheden opbevare foreviste legitimationsoplysninger for samtlige kundeforhold.[4] 

Virksomheden har fået påbud om at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsernes formål og tilsigtede beskaffenhed.[5]

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden gennemfører kundekendskabsprocedurer for alle virksomhedens kunder på passende tidspunkter og foretager den nødvendige løbende ajourføring af oplysningerne om virksomhedens kunder.[6]

Virksomheden har fået en risikooplysning om, at det forhold, at virksomheden ikke har opdateret kundekendskabsoplysninger, herunder eventuelle ændringer i reelle ejere for erhvervskunder, indebærer en risiko for, at mulige brud på sanktioner ikke bliver opdaget af virksomhedens sanktionsscreening.[7]

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden løbende overvåger samtlige etablerede forretningsforbindelser, og at virksomheden i sit overvågningssystem inddrager konkrete oplysninger om samtlige kunders forventede transaktioner, herunder med hensyn til antal, omfang og geografi.[8]

Virksomheden har fået påbud om at tilrettelægge transaktionsovervågningen således, at alarmer genereres hurtigst muligt efter transaktioners gennemførelse, så virksomheden omgående kan underrette Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner.[9]

Virksomheden har fået påtalt, at virksomheden frem til december 2022 ikke har tilrettelagt behandlingen af alarmer således, at virksomheden omgående har kunnet underrette Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner.[10]

Virksomheden har fået påbud om at notere og opbevare resultaterne af undersøgelser om mistænkelige transaktioner.[11]

Virksomheden har fået påbud om at have tilstrækkelige kontroller vedrørende kundekendskabsprocedurer, herunder vedrørende om gennemførelse heraf sker på passende tidspunkter. Herudover skal virksomheden have tilstrækkelige forretningsgange og kontroller til sikring af, at medarbejdere ved udførelse af undersøgelser ikke kan misbruge deres stilling.[12]

Virksomheden har fået påbud om inden en outsourcingaftales indgåelse at sikre, at leverandører har den nødvendige evne og kapacitet til at varetage opgaven på tilfredsstillende vis. Herudover skal virksomheden løbende føre kontrol med, at virksomhedens leverandører udfører opgaven i overensstemmelse med kravene i outsourcingaftalen, og på baggrund heraf løbende vurdere forsvarligheden af outsourcingaftalen, herunder med inddragelse af, om leverandøren fortsat har den nødvendige evne til at varetage opgaven på en tilfredsstillende måde.[13]

Virksomheden har fået påbud om at berigtige oplysninger overfor Finanstilsynet, som virksomheden har indberettet til Finanstilsynet i 2022 og 2023 til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheden. Virksomheden har ligeledes fået påbud om at sikre, at den fremover foretager korrekt indberetning af oplysninger.[14]


[1] Hvidvasklovens § 7, stk. 2.

[2] Hvidvasklovens § 7, stk. 1.

[3] Hvidvasklovens § 11, stk. 3.

[4] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3, og § 30, stk. 1, nr. 1.

[5] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4.

[6] Hvidvasklovens § 10, nr. 1 og § 11, stk. 1, nr. 5

[7] Hvidvasklovens § 47

[8] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5.

[9] Hvidvasklovens § 26, stk. 1.

[10] Hvidvasklovens § 26, stk. 1.

[11] Hvidvasklovens § 25, stk. 3, jf. § 30.

[12] Hvidvasklovens § 8, stk. 1.

[13] Hvidvasklovens § 24, stk. 1 og 2.

[14] Hvidvasklovens § 49, stk. 2.

 

Senest opdateret 12-01-2024