Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S

26-01-2024

Finanstilsynet var i november 2023 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Danske Andelskassers Bank A/S (banken) har hovedkontor i Hammershøj. Banken har ultimo 2023 åbnet en ny privatkundeafdeling på Østerbro i København, hvorefter banken har 19 filialer beliggende i Jylland, på Fyn og i hovedstadsområdet. Banken tilbyder traditionelle bankprodukter med indlån og udlån og udbyder leasing, forsikring samt realkreditbelåning via samarbejdspartnere.

Banken har en højere andel af erhvervsudlån og af udlån til ejendomme og landbrug end sammenlignelige institutter. Det øger kravene til bankens kreditmæssige håndtering og kan føre til tab, når konjunkturerne vender. 

Inspektionen omfattede en gennemgang af 90 udlån svarende til 21 pct. af bankens samlede udlån. Gennemgangen viste, at risikoen på flere udlån var klassificeret for positivt. Banken har et efterslæb ift. de løbende genforhandlinger og identificerer svaghedstegn for sent. Banken har fået påbud om at sikre en betryggende overvågning af bankens enkelte udlån herunder løbende opfølgning på, at vilkår og betingelser for kreditgivningen er overholdt samt foretage en rettidig og korrekt risikoklassifikation. 

Gennemgangen viste, at bankens kreditrisiko, særligt i lyset af bankens store og komplicerede erhvervsudlån med en høj blanko-andel, er risikofyldt – og også mere risikofyldt end kreditpolitikken tilsiger. Banken ønsker at nedbringe risikoen, men der var ikke taget konkrete tiltag til nedbringelse. Banken har fået påbud om at sikre, at de politikker og retningslinjer, som er vedtaget af bestyrelsen, bliver implementeret i bankens daglige drift. Bestyrelsen skal godkende en plan for nødvendige ændringer for at gennemføre den vedtagne kreditpolitik – særlig på store udlån. Kreditpolitikken skal præciseres, så den afgrænser bestyrelsens ønskede risikoappetit mere præcist. 

Ved gennemgangen af udlån konstaterede Finanstilsynet desuden mangler i bankens sikkerhedsregistreringer. Banken har fået påbud om at sikre, at sikkerheder er korrekt opgjort og registreret, så risikoen på de enkelte udlån løbende opgøres korrekt. 

Banken har haft stor vækst i et 30-årigt udlånsprodukt (prioritetslån), som primært er baseret på korte indlån. Det medfører en øget likviditetsrisiko.  

Banken har fået påbud om, at banken skal sikre, at den risikoansvarlige fungerer uafhængigt, har de nødvendige ressourcer og laver tilstrækkelige og egne dybdegående analyser, der kan ligge til grund for rapportering til direktion og bestyrelse. Desuden skal direktionen følge op på den risikoansvarliges anbefalinger.

Bestyrelsen har fået påbud om at protokollere de drøftelser, der ligger til grund for bestyrelsens stillingtagen til den årlige risikovurdering.

Inspektionen gav anledning til at øge nedskrivningsbehovet med 18,1 mio. kr. på et enkelt udlån samt at øge solvensreservationen med 14,9 mio. kr. på et andet udlån.

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at det af banken opgjorte solvensbehov den 30. juni 2023 på 11,5 pct. ikke var tilstrækkeligt til at afdække bankens risici. Banken vil øge solvensbehovet med 0,2 pct. point til 11,7 pct., som følge af et tillæg på 0,2 pct. på operationelle risici i forbindelse med mangler i risikostyringsfunktionen. Finanstilsynet vurderer det som dækkende.

 

 

Senest opdateret 26-01-2024