Redegørelse om påbud til P+, Pensionskassen for Akademikere

07-02-2024

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med P+, Pensionskassen for Akademikere, givet et påbud jf. § 29, stk. 3, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Påbuddet slår fast, at pensionskassen ikke må opføre udgift til online adgang til læge og psykolog som udbetalte ydelser.

P+, Pensionskassen for Akademikere, (pensionskassen) tilbyder størstedelen af medlemmerne online læge og psykolog med henvisning til, at tilbuddet bl.a. er en del af en målrettet indsats, der skal forebygge stress og langtidssygemeldinger blandt medlemmerne. 

Pensionskassen har til Finanstilsynet oplyst, at adgang til online læge og psykolog, for pensionskassens bidragsbetalende medlemmer og deres familier, betragtes som et middel til at afværge invalideydelser. Udgiften til online adgang for de bidragsbetalende medlemmer og deres familier har været en del af invaliderisikoresultatet og beløbet har indgået i posten ”Udbetalte ydelser” i regnskabet. 

I henhold til § 29, stk. 3, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser kan virksomheden opføre udgifter til revalidering og sygebehandling af forsikrede under posten ”Udbetalte ydelser”, når udgifterne er afholdt med det formål at afværge en invaliditetsydelse i det konkrete tilfælde. 

Finanstilsynet vurderer, at udgiften til online adgang for de bidragsbetalende medlemmer og deres familier ikke kan henføres til bestemte forsikrede personer, og derfor ikke kan anses for at være afholdt med det formål at afværge en invaliditetsydelse i det konkrete tilfælde. De omhandlede ydelser og udgiften forbundet hermed er ikke revalidering eller sygebehandling i forhold til en konkret invalideydelse. Pensionskassen har derfor fået påbud om at stoppe med at opføre udgiften som ”Udbetalte ydelser” og dermed stoppe med at lade udgiften indgå i invaliderisikoresultatet.

Pensionskassen har til Finanstilsynet oplyst, at udgiften for pensionisternes adgang til online læge og psykolog er blevet afholdt direkte af egenkapitalen. Finanstilsynet vurderer, at denne anvendelse af pensionskassens egenkapital er underlagt almindelige foreningsretlige principper, som Finanstilsynet i udgangspunktet ikke fører tilsyn med.

 

 

Senest opdateret 07-02-2024