Fastsættelse af individuelt solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

23-02-2024

Lunar Bank A/S er i en retssag ved tingsretten i Oslo Tingrett blevet dømt til at betale i alt 416 mio. kr. i erstatning og sagsomkostninger. Banken har oplyst, at den påtænker at anke dommen.

Banken har oplyst, at banken på baggrund af denne dom vil reservere yderligere 416 mio. kr. i sit solvensbehov. Finanstilsynet er enig heri, men da banken herefter ikke lever op til sit solvensbehov, skal Finanstilsynet formelt fastsætte dette solvensbehov som et individuelt solvenskrav.

Finanstilsynet fastsætter derfor et individuelt solvenskrav på 37,6 pct. svarende til et tilstrækkeligt kapitalgrundlag på 752.930 t.kr.1 Det bemærkes, at dette kapitalgrundlagskrav er eksklusive buffere og NEP-tillæg.

Lunar Bank A/S’ kapitalgrundlag udgjorde pr. 31. januar 2024 676.901 t.kr. svarende til en kapitalgrundlagsprocent på 33,8. Lunar Bank A/S overholder dermed ikke det individuelt fastsatte solvenskrav. Banken bryder dermed med det individuelt fastsatte solvenskrav med 76.029 t.kr. svarende til 3,8 pct. af de risikovægtede eksponeringer.

Samtidig påbyder Finanstilsynet banken senest den 1. marts 2024 at indsende en plan for opfyldelse af solvenskravet til Finanstilsynet2. Finanstilsynet vil herefter fastsætte en frist for opfyldelse af det individuelle solvenskrav3.

Finanstilsynet påbyder desuden Lunar Bank A/S ikke at foretage udbytteudlodninger eller rentebetalinger på kapitalelementer eller at påtage sig væsentlige nye risici4.

Læs hele afgørelsen

1) jf. § 124, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.
2) jf. § 225, stk. 2, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.
3) jf. § 225, stk. 2, 4. pkt., i lov om finansiel virksomhed.
4) jf. § 225, stk. 2, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed

 

 

 

 

Senest opdateret 23-02-2024