Redegørelse om funktionsinspektion i AP Pension livsforsikringsaktieselskab

23-02-2024

Finanstilsynet var i oktober 2023 på funktionsinspektion i AP Pension livsforsikringsaktieselskab (herefter AP Pension eller selskabet). På inspektionen blev bestyrelsens ønsker til produktegenskaber og risikostyringsstrategi for livscyklusproduktet AP Active undersøgt, herunder formålet med risikostyringen, principperne for risikostyringen og metoder til opgørelse af risiko, godkendte risikotolerancegrænser samt fordelingen af ansvar for produktet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets bestyrelse tager hvert år stilling til omregningsrente og udbetalingsprofiler i selskabets ugaranterede produkter, herunder livscyklusproduktet AP Active. Finanstilsynet vurderede, at det ikke er tilstrækkeligt klart, hvilke ønsker selskabets bestyrelse har til, hvilket udbetalingsforløb kunderne i AP Active stilles i udsigt. På den baggrund bliver risikostyringssystemets udgangspunkt for risikostyring af AP Active ikke tilstrækkeligt klart. Samtidig konstaterede Finanstilsynet som følge af manglende bagudrettet rapportering på de faktiske risikoprofiler, at bestyrelsen ikke har et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om de faktiske udbetalingsprofiler lever op til bestyrelsens ønsker over tid. Selskabet har på baggrund af disse to forhold modtaget en risikooplysning.

Finanstilsynet konkluderede desuden, at selskabets risikostyring af markedsrenteprodukter, herunder AP Active, ikke i tilstrækkeligt omfang er forankret i selskabets styringsdokumenter, og selskabet har i den forbindelse modtaget to påbud om dels at lade rapporteringen omfatte relevante back-tests til dokumentation af de anvendte risikomodellers pålidelighed og dels at udarbejde en rapportering, så bestyrelsen har et indgående overblik over, hvilke dispositionsmuligheder investeringsrammerne giver direktionen. 

Selskabet er også blevet påbudt at opdatere politikken for investeringsområdet, så den indeholder de relevante principper for risikotagning, som selskabet reelt arbejder ud fra på investeringsområdet.

Endelig har selskabet modtaget et påbud som følge af en manglende beskrivelse for kunderne af, i hvilke situationer en ændring af betingelserne for forsikringsdækninger og pensionsopsparinger kan finde sted, samt hvad en ændring af disse eksempelvis kunne bestå i.
 

 

Senest opdateret 23-02-2024