Redegørelse om inspektion i PenSam Bank

24-04-2024

Finanstilsynet var i uge 6, 2024 på inspektion i PenSam Bank A/S (banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

 

PenSam Bank er en digital bank, der betjener kunder i hele landet. Banken er ejet af PenSam Pension, og dens primære kundebase er FOA’s medlemmer og kunder i PenSam Pension. 

Bankens risikostyringsansvarlige har mange opgaver, der ikke nødvendigvis skal ligge i risikostyringsfunktionen. Banken har fået påbud om at sikre, at mulige interessekonflikter bliver identificeret og håndteret [1]. 

Den risikostyringsansvarlige har i forbindelse med sit arbejde ikke givet formaliserede anbefalinger, advarsler eller betænkeligheder til ledelsen, hvilket er usædvanligt – også set i lyset af de mangler, der afdækket ved denne inspektion. Banken har fået påbud om, at den risikoansvarlige i nødvendigt omfang skal afgive anbefalinger, advarsler og betænkeligheder [2].  

Finanstilsynet har gennemgået 100 eksponeringer, som alle er bevilget i perioden 2021-2023. Der var en række fejl i de gennemgåede eksponeringer, ligesom der var sket bevillinger, der falder uden for kreditpolitikken. Ni eksponeringer blev af Finanstilsynet flyttet til en dårligere bonitet. Banken har fået påbud om at sikre, at bevillinger sker på en betryggende måde, og at alle relevante informationer inddrages i bevillingsprocessen [3]. 

Der var ikke sket tilstrækkelig rapportering til bestyrelsen på de konstaterede undtagelser i og afvigelser fra kreditpolitikken. Banken har fået påbud om at styrke sin kreditrapportering og sikre, at der sker rapportering på alle afvigelser og undtagelser til kreditpolitikken, herunder på typen af afvigelser og undtagelser [4].  

Banken anvender en adfærdsmodel til både risikoklassifikation og til nedskrivningsformål i stadie 1 og stadie 2. Adfærdsmodellen er ikke udviklet til risikoklassifikation, og banken har ikke testet, om den fungerer til det formål. Banken har fået påbud om at sikre, at klassificeringen opdateres rettidigt, og at relevante risikohændelser og ændringer i nøgletal medfører overvejelser om revurdering af risikoklassifikation.

Adfærdsmodellen har endvidere haft en vigende forklaringsgrad i forhold til nedskrivningsformål, og banken har fået påbud om, at bankens bestyrelse skal fastlægge retningslinjer for, hvilken forklaringsgrad der kan accepteres, før modellen skal forkastes [5].   

Finanstilsynet har efter inspektionen opgjort solvensbehovet til 10,3 pct. Solvensbehovet er justeret med 0,4 procentpoint, der skal afdække risici i forhold til svagheder på kreditområdet samt anvendelse af en model til risikoklassifikation, som ikke egner sig til det formål.

[1] Jf. ledelsesbekendtgørelsen § 11.

[2] Jf. ledelsesbekendtgørelsen § 16.

[3] Jf. ledelsesbekendtgørelsen bilag 1, nr. 16, jf. ledelsesbekendtgørelsen § 8.

[4] Jf. ledelsesbekendtgørelsen bilag 1, nr. 38-39, jf. ledelsesbekendtgørelsen § 4, stk. 2, nr. 1.

[5] Jf. regnskabsbekendtgørelsen bilag 10, nr. 3, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 51, stk. 1 samt ledelsesbekendtgørelsen bilag 3, nr. 13 og 14, jf. ledelsesbekendtgørelsen § 4, stk. 2, nr. 3.

 

Senest opdateret 24-04-2024