Redegørelse Arbejdernes Landsbank

28-10-2022

Finanstilsynet var i maj-juni 2022 på inspektion i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Arbejdernes Landsbank er et landsdækkende pengeinstitut med to væsentlige dattervirksomheder, Vestjysk Bank og AL Finans. Overtagelsen af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank har medført en højere grad af kompleksitet i koncernen og en væsentlig risikoeksponering mod store eksponeringer, landbrug og kunder med svag bonitet.

Banken er ved at etablere koncernrisikostyring. Der pågår fortsat et stort arbejde med at ensrette opgørelsesmetoder og konsolidere risici i koncernen.

Finanstilsynet gennemgik 100 udlån i banken. Herudover blev 75 nye bevillinger til privatkunders køb af bolig i vækstområder gennemgået. 

Gennemgangen førte til yderligere nedskrivninger for godt 0,5 mio. kr. Mernedskrivningerne er bogført i bankens regnskab pr. 30. juni 2022. Banken havde forud for inspektionen nedskrevet 11,8 mio. kr. på de udtagne udlån.

Finanstilsynet udtog desuden en stikprøve blandt bankens domicilejendomme. Gennemgangen af disse viste behov for en samlet værdiregulering på i alt 11,4 mio. kr.

Finanstilsynet gennemgik 18 nye erhvervsudlån i banken, hvoraf flere allerede var nødlidende på tidspunktet for indberetningen, og enkelte blev konstateret kreditforringede eller svage efter gennemgangen. Denne udvikling er usædvanlig.

Finanstilsynet konstaterede flere mangler i kontrolmiljøet på kreditområdet, og banken har fået påbud om at indføre systematiske, regelmæssige interne kontroller af erhvervseksponeringer. 

Banken har ikke tidligere foretaget en systematisk kontrol eller rapportering til bestyrelsen om fravigelser og afvigelser fra kreditpolitikken. Banken har derfor fået påbud om at sikre dækkende kontrol og rapportering om fravigelser og afvigelser fra kreditpolitikken.

Banken har desuden fået påbud om at lade revisionen gennemføre en stikprøveundersøgelse af kontroller på kreditområdet. 

Banken er blandt andet for at styrke kvaliteten af kreditprocesser i gang med en række omorganiseringer på væsentlige risikoområder. Finanstilsynet finder det vigtigt, at ledelsen løbende har fokus på at sikre, at der ikke opstår svagheder i det eksisterende kontrolmiljø i forbindelse med omstillingen, og at der sikres robuste processer, hvor alle parter bliver involveret.

Gennemgangen af boliglån gav anledning til påbud om at sikre, at kundernes robusthed er tilstrækkelig ved belåning af boliger, herunder at formuen ikke er spinkel uden kompenserende tiltag.

Finanstilsynets gennemgang af materialet fra bankens bestyrelsesmøder viste, at protokolleringen af bestyrelsens behandling af kreditindstillinger og andre beslutningsforslag i flere tilfælde var meget kortfattet. Banken har fået påbud om at sikre, at den samlede bestyrelse har et tilstrækkeligt grundlag at træffe beslutninger på. 

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at det af koncernen opgjorte solvensbehov på 10,0 pct. pr. 30. juni 2022 ikke er tilstrækkeligt til afdækning af koncernens risici. Koncernen vil øge solvensbehovet med 0,2 procentpoint til i alt 10,2 pct. Denne forøgelse skyldes et forøget tillæg til afdækning af operationelle risici relateret til mangler i kontrolmiljøet på kreditområdet samt omorganiseringer på væsentlige risikoområder. Finanstilsynet vurderer dette som dækkende.

Koncernens kapitalprocent udgjorde 17,8 pct. pr. 30. juni 2022. Finanstilsynet konstaterede, at koncernens kapitaloverdækning ift. det samlede kapitalkrav inklusiv det kombinerede bufferkrav er lav i sammenligning med andre ikke-IRB-institutter. Koncernen skal have fokus på konsolideringen af den eksisterende forretning.   

 

 

Senest opdateret 28-10-2022