Redegørelse om inspektion i Coop Bank A/S

10-11-2022

Finanstilsynet har i september 2022 været på inspektion i Coop Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering 

Coop Bank er 100 pct. ejet af Coop amba. Coop bank har ingen filialer og er primært onlinebaseret. Coop Bank har historisk tilbudt forbrugslån og kreditter uden sikkerhedsstillelse. Banken har de seneste år udvidet forretningsomfanget med bl.a. formidling af realkreditlån, boliglån, andelsboliglån og billån med pant. 

Banken har siden sin opstart været præget af en svag basisindtjening. Denne er forbedret og er pr. 1. halvår 2022 på niveau med sammenlignelige institutter. 

Inspektionen viste, at bankens kreditpolitik mangler enkelte præciseringer. Kreditpolitikken skal udformes på en måde, så den fremmer en forståelse og adfærd, som sikrer, at bankens kreditgivning foretages i overensstemmelse med bankens ønskede risikoappetit. Finanstilsynet observerede dog ikke ved kreditgennemgangen konkrete skred i bankens risikoappetit afledt af dette.

Banken har fået en påtale for, at banken først i februar 2022 har indført krav om en individuel stillingtagen til, om kundens egenfinansiering i forbindelse med køb af bolig er passende for den enkelte kunde.

Den risikoansvarliges rapportering til bestyrelsen konkretiserer ikke i tilstrækkelig grad det udførte arbejde som den risikoansvarlige har foretaget, og som ligger til grund for rapportens konklusioner. Banken har fået et påbud om, at rapporteringen fra den risikoansvarlige i højere grad skal indeholde en reel risikovurdering for fremtidige og aktuelle risici, herunder eksterne forhold. 

Endelig har banken fået påbud om at tilrette sin instruks for både risiko- og compliancefunktionen, så der sikres klare retningslinjer for opfølgning på anbefalinger, herunder proces for hvornår en anbefaling fra en af funktionerne er efterlevet. Instruksen skal videre tilrettes, så der er klare retningslinjer for risiko- og compliancefunktionernes involvering i væsentlige beslutninger.

På baggrund af inspektionen vurderes det af banken opgjorte solvensbehov på 10,1 pct. pr. 30. juni 2022 som tilstrækkeligt.  

 

 

Senest opdateret 10-11-2022