Redegørelse om inspektion i Fanø Sparekasse

14-03-2022

Finanstilsynet var i oktober 2021 på inspektion i Fanø Sparekasse (herefter sparekassen). Inspektionen var en ordinær inspektion, og blev gennemført som led i det løbende tilsyn med sparekassen.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Fanø Sparekasse er en lokalt forankret sparekasse, med hovedsæde i Nordby på Fanø, som har fokus på privatkunder samt lokale mindre erhvervskunder.

Sparekassens primære markedsområde er Fanø, samt en afstand rundt om Esbjerg, der ligger inden for en radius af maksimalt én times kørsel fra Esbjerg Havn (ca. 60 km).

Sparekassen tilbyder traditionelle ind- og udlånsprodukter samt rådgivning om blandt andet pension og investering, og sparekassen har et betydeligt indlånsoverskud.

Sparekassen har en lille andel af eksponeringer med normal bonitet, og markant flere svage kunder end øvrige gruppe 4-institutter.

Sparekassen har igennem flere år haft negativ basisindtjening, som i kombination med, at kundetilgangen primært består af kunder uden for sparekassens primære geografiske markedsområde henvist fra en ekstern bankmægler, udgør en forhøjet risiko for forretningsmodellens langsigtede holdbarhed. Sparekassen fik en risikooplysning om dette, herunder at sparekassen derfor bør øge sin basisindtjening uden samtidig at forøge sine risici.

Sparekassen har valgt at placere sit indlånsoverskud i aktiver, der påfører sparekassen betydelige markedsrisici, og sparekassen er således det institut, der relativt set er mest udsat for markedsrisici, blandt danske pengeinstitutter pr. 30. september 2021

Sparekassen fik en risikooplysning om, at sparekassen er eksponeret overfor væsentlige markedsrisici, som sparekassen ikke har kapital eller kompetencer til at håndtere. Sparekassen har endvidere fået påbud om at tilpasse rammerne i markedsrisikopolitikken og instruksen, således at disse er i overensstemmelse med den ønskede risikoprofil på markedsrisikoområdet

I tilknytning til ovenstående observerer Finanstilsynet, at sparekassens direktør, der har opsagt sin stilling, bestrider en række nøglepersonsposter, herunder ansvaret for hvidvask, kreditrisici, markedsrisici, risikostyring, outsourcing og DPO, hvilket både tidsmæssigt og ressourcemæssigt er krævende, og gør sparekassen personmæssigt sårbar

Sparekassen har endvidere fået påbud om at dokumentere de på bestyrelsesmøderne førte drøftelser.

Sparekassen har fået påbud om at tilrette såvel sin skriftlige forretningsmodel som kreditpolitik, så bestyrelsen klart identificerer, definerer, og afgrænser de risici, som sparekassen ønsker at påtage sig.

Sparekassen har outsourcet sin drift og udvikling af IT til en datacentral, og sparekassen har ikke i tilstrækkeligt omfang forholdt sig til sine risici på IT-området, og styringen af disse, og har fået påbud om at sikre, at IT-sikkerhedspolitikken uddybes og præciseres.

Eksponeringsgennemgangen gav anledning til en forøgelse af nedskrivningerne med i alt ca. 1,5 mio. kr. på to eksponeringer.

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at det af sparekassen opgjorte solvensbehov den 30. juni 2021 på 12,8 pct. ikke er tilstrækkeligt til afdækning af sparekassens risici. Finanstilsynet vurderer, at solvensbehovet mindst skal udgøre 16,2 pct. Denne forøgelse skyldes et forøget tillæg til afdækning af risici forbundet med sparekassens udlån til store kunder med finansielle problemer, forøget tillæg til afdækning af markedsrisici samt forøget tillæg til operationelle risici.

 

 

Senest opdateret 14-03-2022