Redegørelse om inspektion i Østervrå Andelskasse

02-03-2020

Finanstilsynet var i september 2019 på inspektion i Østervrå Andelskasse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko. Finanstilsynet havde fokus på andelskassens forretningsmodel, ledelsens arbejde, kreditrisici samt kapital- og likviditetsforhold. Der var tale om en opfølgningsinspektion på den seneste inspektion i 2018.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bestyrelsen i Østervrå Andelskasse har siden inspektionen i 2018 udbygget sit arbejde, så bestyrelsen nu drøfter og gennemgår flere forhold, end det tidligere var tilfældet. Bestyrelsen udviser dog fortsat en meget stor risikovillighed og utilstrækkelig iagttagelse af behovet for kapitalisering af andelskassen i forhold til de risici, der påtages. Bestyrelsen har fortsat ikke sikret, at andelskassen er i besiddelse af et kapitalberedskab, som løbende med forsvarlig margin er tilstrækkeligt i forhold til andelskassens risici.

 

Bestyrelsen har udformet en risikovurdering, men bestyrelsens vurdering er ikke realistisk og viser en manglende forståelse af de reelle risici, som andelskassen påtager sig.

 

Kapitaliseringen er meget svag, og andelskassen brød som følge af inspektionen med det individuelle solvensbehov. Basisindtjeningen har i de seneste år været kraftigt faldende og har været negativ i de to sidste fulde regnskabsperioder. Basisindtjeningen står ikke mål med den risiko, som andelskassen påtager sig.

Andelskassen havde ved inspektionen fortsat betydelige mangler i de kreditmæssige kompetencer, idet kreditbevillingen og den løbende overvågning og håndtering af andelskassens udlån var utilstrækkelig.

 

Andelskassen fik en risikooplysning om, at forretningsmodellen er uholdbar. Andelskassens ledelse udviser en høj risikoappetit og en manglende forståelse af de påtagne risici og af de ressourcer og kompetencer, situationen kræver. Andelskassen er som nævnt svagt kapitaliseret og har løbende negativ resultatskabelse.

 

Ud af de 59 gennemgåede udlån blev 18 nedklassificeret, svarende til ca. 30,5 pct. Det er forholdsvis mange i forhold til, hvad Finanstilsynet typisk observerer på en inspektion. I fem tilfælde konstaterede Finanstilsynet objektiv indikation for kreditforringelse (OIK). Finanstilsynet fandt i 23 tilfælde behov for yderligere nedskrivninger for et samlet beløb på 7,4 mio. kr.

 

Finanstilsynet konstaterede generelt fortsat gentagelser af påbud fra tidligere inspektioner. Det er Finanstilsynets praksis at undersøge et eventuelt behov for politianmeldelse eller inddragelse af tilladelse ved gentaget manglende efterlevelse af påbud i det fundne omfang.

 

Andelskassen har efter inspektionen fremsendt en genoprettelsesplan til Finanstilsynet, som indebærer en afvikling af andelskassens aktiviteter. Grundet andelskassens afviklingsplan har Finanstilsynet af proportionalitetsmæssige hensyn på nuværende tidspunkt valgt ikke at vurdere en reaktion for gentagelser af påbud. Hvis andelskassens afviklingsplan ikke gennemføres, vil Finanstilsynet genoptage behandlingen heraf.

 

Afledt af inspektionen brød andelskassen med det individuelle solvensbehov samt med minimumskapitalkravet. Efterfølgende er der stillet supplerende sikkerhed på 3,725 mio. kr., hvorefter andelskassen igen levede op til minimumskapitalkravet. Finanstilsynet traf den 29. oktober 2019 afgørelse om fastsættelse af solvenskrav for andelskassen og påbød andelskassen at foretage de nødvendige foranstaltninger til at overholde kravet samt at fremsende en genoprettelsesplan herfor.

 

Senest opdateret 02-03-2020