Redegørelse om inspektion i Vestjysk Bank A/S

16-10-2019

Finanstilsynet var i maj - juni 2019 på inspektion i Vestjysk Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Vestjysk Bank er et lokalt og regionalt pengeinstitut med afdelinger i Midt-, Vest- og Østjylland. Banken har en målsætning om at fastholde et lokalt udgangspunkt

Siden seneste inspektion har banken styrket kapitalgrundlaget og kapitaloverdækningen, og bankens ejerkreds er ændret. 

Finanstilsynet vurderer, at bankens forretningsmodel er kompleks på grund af mange store og komplicerede udlån.

Bankens indberetninger viser, at boniteten på bankens udlån generelt er forbedret siden seneste inspektion, men boniteten er fortsat markant svagere end gennemsnittet af gruppe 2-pengeinstitutter. Kun 24 pct. af de nye erhvervseksponeringer og halvdelen af nye privatkunder havde god bonitet.

Finanstilsynet gennemgik 102 udlån, der var udvalgt ud fra en risikobaseret tilgang. Gennemgangen førte til yderligere nedskrivninger for i alt 33 mio. kr. Mernedskrivningerne er bogført i bankens regnskab pr. 30. juni 2019.

Finanstilsynet gennemgik endvidere værdiansættelsen af en række af bankens ejendomme, hvilket førte til en samlet værdiregulering på 9 mio. kr. 

Bankens kreditpolitik indeholder hovedregler for bevillinger med mulighed for fravigelser. Der var ikke i alle tilfælde fastsat klare rammer for fravigelserne, og der er derfor reelt tale om afvigelser, som ligger udenfor den risikoappetit, der er fastlagt i kreditpolitikken. Finanstilsynet bemærkede, at afvigelser skal bevilges i bestyrelsen, og at omfanget af afvigelser bør være begrænset. Finanstilsynet konstaterede endvidere, at bestyrelsen ikke modtog rapportering om overholdelsen af alle fravigelser og afvigelser, der er fastsat i kreditpolitikken. Banken fik påbud om at opdatere kreditpolitikken samt sikre, at der sker rapportering til bestyrelsen.

Kreditpolitikken indeholder bestyrelsens retningslinjer for projektfinansiering. Kreditpolitikken var på enkelte områder ikke tilstrækkeligt præcis med hensyn til kravene til projektfinansiering. Endvidere tillod kreditpolitikken bevilling af projekter, hvor der ikke var sket salg eller udlejning på forhånd, alene med en egenfinansiering på 30 pct. eller forøget kaution fra ejerkredsen. Finanstilsynet anser sådanne bevillinger som risikable. 

Risikoen ved et projekts gennemførelse er størst ved manglende forhåndssalg og lav egenfinansiering. Risikomæssigt er der endvidere stor forskel på egenfinansiering og kaution.

Gennemgangen af bankens udlån viste, at ingen af de gennemgåede udlån til projektfinansiering efterlevede kreditpolitikkens hovedregel. Hovedparten af udlånene var endvidere i strid med kreditpolitikkens fravigelsesmuligheder.

På dette område var banken således mere risikovillig, end kreditpolitikken foreskriver. Banken fik påbud om at sikre, at bevillinger til projektfinansiering ligger indenfor den af bestyrelsen fastsatte risikoprofil.

Finanstilsynet fandt mangler i bankens kontrolmiljø i forbindelse med overflytning af kontrol- og rapporteringsopgaver fra fagområderne til en nyetableret kontrolenhed. Banken fik påbud om at sikre, at der foretages kontrol af alle væsentlige risikobehæftede aktiviteter.

Bankens risikostyrings- og compliancefunktioner har færre ressourcer end i andre gruppe 2-institutter, og det er den samme person, der er både risikoansvarlig og complianceansvarlig.  I forbindelse med gennemgangen konstaterede Finanstilsynet, at der var complianceopgaver, der ikke kunne nås i 2019 indenfor den planlagte turnus. Banken fik påbud om at styrke risikostyrings- og compliancefunktionen.

På baggrund af undersøgelsen vurderede Finanstilsynet, at det af banken opgjorte solvensbehov pr. 30.  juni 2019 på 10,2 pct. ikke var tilstrækkeligt. Banken havde afsat et tillæg til operationelle risici, der ikke var tilstrækkeligt i lyset af bl.a. de konstaterede mangler i kontrolmiljøet. Banken har øget solvensbehovet til 10,4 pct., hvilket Finanstilsynet vurderer, er dækkende.

 

Senest opdateret 16-10-2019