Redegørelse om inspektion i Møns Bank

11-10-2019

Finanstilsynet var i maj 2019 på inspektion i Møns Bank. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Banken har til formål at være pengeinstitut for privat- og erhvervskunder i Danmark, primært på Møn og i omkringliggende geografiske områder, sekundært på den øvrige del af Sjælland. Banken har også en mindre andel af sit udlån i den øvrige del af Danmark.

Bankens forretningsmodel tillader en udlånsportefølje, der har en højere andel af erhvervsudlån og store udlån samt en højere andel af landbrugs- og ejendomsudlån end andre gruppe 3-institutter.

Banken fik flere påbud på kreditområdet. Banken skal sikre efterlevelse af bankens kreditpolitik, forbedre kreditstyring samt sikre tilstrækkelig kreditrapportering. Finanstilsynet observerede et stort antal fravigelser til bankens kreditpolitik. Særligt inden for projektfinansiering, hvor der blev fundet fravigelser på størsteparten af bevillingerne vedr. egenfinansiering og forhåndssalg. Finanstilsynet anser projektfinansiering som et særligt risikofyldt område.

Finanstilsynet fandt, at der var utilstrækkelig rapportering af kreditpolitikkens efterlevelse. Denne mangel udgør en risiko, da banken skal have et samlet overblik over efterlevelse af kreditpolitikkens enkelte elementer. Rapporteringen skal sikre, at der løbende er mulighed for at følge det aktuelle risikobillede på nye kreditbevillinger samt identificere behov for justering eller præcisering af kreditpolitikken.

Finanstilsynet fandt desuden flere delkundeforhold, hvor der ikke var tilstrækkelig indsigt i koncernforhold, herunder manglede der tilstrækkelig fyldestgørende konsoliderede analyser, eller hvor kreditbeslutninger var truffet med vægt på de stillede sikkerheder i stedet for indtjening og likviditet. Herved er der risiko for, at banken påtager sig risici, som den ikke har fuldt overblik over, eller hvor tilbagebetalingsevnen ikke er tilstrækkelig dokumenteret.

Finanstilsynet gennemgik 131 udlån, som var fordelt på fem stikprøver: 40 store udlån, 25 stk. stadie 3, 30 stk. stadie 2 svag, 25 stk. nye udlån og 11 udlån til bestyrelse eller direktion. Samlet set blev der gennemgået 27,7 pct. af bankens udlån.

Finanstilsynet fandt ved gennemgangen af udlån mange nedklassificeringer af kreditkvaliteten på 25 pct. af de gennemgåede udlån. Bonitetsvandringen var størst på større udlån. Dette indikerer, at bankens daglige kreditstyring ikke er tæt nok på bankens kunder. Antallet af nedklassificeringer er et udtryk for, at banken skal styrke sin løbende kreditstyring, således at faresignaler bliver identificeret rettidigt.

Dette medførte samlet set en risikooplysning om, at banken har en høj risikoappetit, især på ejendomsudlån, herunder projektfinansieringer, samt mangler i sin kreditstyring. Kombineret med en høj andel af ejendomsudlån medfører dette en forhøjet risiko for banken ved et konjunkturskifte.

Ved gennemgangen af udlån blev der konstateret et behov for yderligere nedskrivninger på 8,5 mio. kr.

Banken havde pr. 31. marts 2019 opgjort sit solvensbehov til 11,1 pct. Afledt af inspektionen skal banken øge solvensbehovet med 1,6 pct. til minimum 12,7 pct. for at tage højde for den ringere kreditkvalitet blandt store kunder med finansielle problemer, en høj andel af svage udlån blandt de mindre kunder tillige med de operationelle risici, der knytter sig til manglerne i styringen af kreditområdet.

De stigende kapitalkrav stiller store krav til bankens indtjeningsevne. Dette skal ses i sammenhæng med, at banken har en relativt lav kapitalisering, hvilket understreges af, at banken bryder med solvensbehovet i Finanstilsynets hårde stressscenarium på to års sigt. Banken bør derfor styrke sin kapitalisering og øge sin kapitalmålsætning.

 

Senest opdateret 11-10-2019