Redegørelse om inspektion i Merex International A/S (hvidvaskområdet)

31-10-2019

Finanstilsynet var i januar 2018 på hvidvaskinspektion i Merex International A/S. Inspektionen omfattede selskabets kundekendskabsprocedurer, risikovurdering samt selskabets politik, procedurer og kontroller på hvidvaskområdet. Inspektionen omhandlede kun selskabets pengeoverførelsesaktiviteter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Merex International A/S har en begrænset tilladelse til at udøve pengeoverførelsesvirksomhed i Danmark. Selskabets forretningsmodel består primært i at overføre penge til udlandet. Selskabet har sit eget it-system til registrering af kunder, mens pengeoverførslerne i praksis sker ved, at selskabet har en samarbejdspartner i enkelte lande, som der løbende sker en udligning med. Derudover udbyder selskabet valutaveksling og er agent for Western Union. Merex International A/S har udover kontoret i København samarbejde med et tilsvarende selskab i Sverige.

Pengeoverførselsvirksomhed (non-banking) vurderes generelt at have en betydelig risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering. Derudover overfører Merex International A/S penge til og fra lande, som Finanstilsynet vurderer at have utilstrækkelige regler til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at Merex International A/S’ iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme er høj.

 

Finanstilsynet konstaterede i forbindelse med inspektionen, at selskabet ikke har en risikovurdering på hvidvaskområdet. Selskabet fik på den baggrund påbud om at udarbejde en risikovurdering, som identificerer og vurderer risikoen for, at selskabet kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Derudover konstaterede Finanstilsynet, at selskabet ikke har en politik på hvidvaskområdet. Selskabet fik derfor påbud om at udarbejde en politik på hvidvaskområdet, hvor selskabet fastlægger, hvordan de risici, der er konstateret i risikovurderingen, skal håndteres.

 

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet en række af selskabets pengeoverførelseskunder fra perioden 31. december 2016 til 31. december 2017.

 

Finanstilsynet konstaterede på baggrund af gennemgangen, at selskabet i ét tilfælde ikke har udført tilstrækkelig kundekendskabsprocedure på en virksomhedskunde forud for pengeoverførelsen. Selskabet har ikke i tilstrækkeligt omfang indhentet identitetsoplysninger på kundens reelle ejere og har ikke klarlagt ejerstrukturen.

 

Selskabet fik derfor en påtale om, at der i det konkrete tilfælde ikke var udført tilstrækkelig kundekendskabsprocedure samt et påbud om at undersøge om der er mistanke eller rimelig grund til at formode, at pengeoverførelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Hvis der identificeres en mistanke, skal selskabet underrette Hvidvasksekretariatet i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om pengeoverførelsen.

 

Senest opdateret 31-10-2019