Redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S (outsourcing)

02-10-2019

Finanstilsynet var i maj 2019 på inspektion i Jyske Realkredit A/S vedrørende instituttets brug af outsourcing.

 

Inspektionen omfattede en gennemgang af Jyske Realkredit A/S’ organisation, interne retningslinjer for outsourcing, oversigt over instituttets outsourcingaftaler samt rapportering og kontrol.

Sammenfatning og risikovurdering

Jyske Realkredit A/S outsourcer en række væsentlige aktivitetsområder, herunder eksempelvis rådgivning og kreditvurdering af privatkunder.

Finanstilsynet vurderede, at Jyske Realkredit A/S ikke i tilstrækkelig grad har analyseret og gennemgået fordele og risici forud for beslutningen om at outsource væsentlige aktivitetsområder. Beslutningsprocessen forekommer at have været forhastet, så beslutningerne ikke er truffet på et ikke tilstrækkelig oplyst grundlag. Den efterfølgende opfølgning på beslutningerne har også været mangelfuld.

Finanstilsynet vurderede, at den manglende analyse af konsekvenserne af den omfattende outsourcing har medført manglende overholdelse af reglerne for outsourcing og ledelse og styring.

Jyske Realkredit A/S modtog påbud om at udarbejde et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, herunder analysere risici og krav til det organisatoriske set up i forbindelse med beslutning om outsourcing af væsentlige funktioner.

Finanstilsynet vurderede, at Jyske Realkredit A/S’ politik for outsourcing var utilstrækkelig, da der blev konstateret flere uklarheder og mangler, herunder eksempelvis hvilken outsourcing, der er omfattet af politikken. Jyske Realkredit A/S fik derfor påbud om at udbygge politikken for outsourcing.

Finanstilsynet konstaterede, at Jyske Realkredit A/S havde udpeget en outsourcingansvarlig, men der var ikke udarbejdet en funktionsbeskrivelse eller udarbejdet forretningsgange, der i tilstrækkeligt omfang placerede ansvaret for opgavevaretagelsen i forbindelse med outsourcingen. Jyske Realkredit A/S fik derfor påbud om at præcisere funktionsbeskrivelser og forretningsgange på outsourcingområdet.

Finanstilsynet konstaterede, at instituttet ikke anså outsourcing af opgaverne udført af juridisk afdeling og af compliancefunktionen for at være væsentlig outsourcing. Finanstilsynet er ikke enig i denne vurdering. Jyske Realkredit A/S fik derfor påbud om at bringe de indgåede samarbejdsaftaler på dette punkt i overensstemmelse med kravene ved væsentlig outsourcing.

Finanstilsynet konstaterede, at det kontraktuelle grundlag ikke var tilstrækkeligt detaljeret på flere punkter. Jyske Realkredit A/S fik derfor påbud om at uddybe outsourcingkontrakterne med større klarhed.

Jyske Realkredit A/S havde pr. ultimo 2. kvartal 2019 opgjort sit solvensbehov til 9,8 pct. Den faktiske solvens udgjorde 21,9 pct., som foruden solvensbehovet skulle dække bufferkrav på i alt 4,5 pct. Inspektionen medførte ikke behov for revurdering af solvensbehovet.

 

Senest opdateret 02-10-2019