Redegørelse om fejl i Østervrå Andelskasses årsrapport for 2018 og halvårsrapport for 1. halvår 2019

29-11-2019

Finanstilsynet har konstateret fejl Østervrå Andelskasses årsrapport for 2018 og halvårsrapport for 1. halvår 2019. Derfor har Østervrå Andelskasse modtaget påbud om at offentliggøre supplerende/korrigerende information til begge.

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af den regnskabsmæssige behandling af en aftale, som Østervrå Andelskasse har indgået med en virksomhed, og som har betydning for andelskassens årsrapport for 2018 og halvårsrapport for 1. halvår 2019. 

Regnskabskontrollen har resulteret i påbud til Østervrå Andelskasse om at offentliggøre supplerende/korrigerende information til årsrapporten og halvårsrapporten.  

Sammenfatning

Østervrå Andelskasse indgik i 2018 en aftale med en virksomhed om, at virksomheden ville dække andelskassens endelige tab på udlån til et antal kunder, som Finanstilsynet havde påbudt andelskassen at nedskrive på i forbindelse med Finanstilsynets inspektion. Andelskassen reducerede som følge af aftalen de nedskrivninger, som Finanstilsynet havde påbudt.

Aftalen om tabsdækning indebærer, at andelskassen får nogle nærmere angivne betalinger fra den virksomhed, som andelskassen indgik aftalen med, når andelskassen har realiseret al sikkerhedsstillelse på de enkelte kunders engagementer, og tabene dermed kan gøres endeligt op. Det vil også sige, at virksomheden ikke garanterer betalinger fra eller stiller sikkerhed for de enkelte kunder. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomheden ikke vil støtte andelskassens kunder økonomisk, men at virksomheden i stedet vil støtte andelskassen økonomisk. Derfor skal andelskassen indregne et tilgodehavende (et finansielt aktiv) mod virksomheden til dagsværdi. Dagsværdien skal svare til det bedste skøn over nutidsværdien af de fremtidige betalinger fra virksomheden.

Modsat kan Andelskassen ikke anvende aftalen som sikkerhedsstillelse til at reducere sine nedskrivninger på udlånene til de enkelte kunder, jf. § 50, stk. 3, i regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Dette skyldes, at virksomheden ikke stiller sikkerhed for kunderne.

Derfor skal andelskassen nedskrive sine udlån til kunderne ”fuldt ud” uden hensyntagen til de forventede betalinger fra den virksomhed, som andelskassen indgik aftalen med. 

I aftalen med virksomheden forpligtede andelskassen sig til at betale et årligt vederlag til virksomheden svarende til en procentdel af den tabsdækning, som virksomheden yder Østervrå Andelskasse. Vederlaget skal betales, indtil tabene på de enkelte kunder kan opgøres endeligt, dvs. indtil al sikkerhedsstillelse tilknyttet de enkelte kunders engagementer er realiseret. Finanstilsynet vurderer, at andelskassen skal indregne vederlaget som en hensat forpligtelse, da der er usikkerhed med hensyn til størrelsen og tidspunkt for afvikling af andelskassens vederlag til virksomheden. 

 

Senest opdateret 29-11-2019