Redegørelse om inspektion i A/S Nordfyns Bank

01-05-2019

Finanstilsynet var i december 2018 og januar 2019 på inspektion i A/S Nordfyns Bank. Inspektionen var en ordinær inspektion som led i det løbende tilsyn med banken.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel baserer sig på traditionel ind- og udlånsvirksomhed til privat- og erhvervskunder. Derudover tilbyder banken leasingfinansiering gennem sit datterselskab Nordfyns Finans A/S.

Forretningsmodellen mangler stillingtagen til kapitalisering og ønskede risici. Banken har en lavere tabskapacitet end sammenlignelige institutter. Banken fik på den baggrund et påbud om, at bestyrelsen skal sikre, at bankens forretningsmodel afspejler bankens mål, herunder målsætninger i forhold til kapitalisering, markedsrisici og finansieringsstruktur.

Bankens bestyrelsesprotokoller indeholdt meget få drøftelser fra de enkelte bestyrelsesmøder. Banken fik derfor et påbud om at sikre, at bestyrelsens protokol afspejler de drøftelser, der er medlemmerne imellem.

Bankens kreditpolitik savner afgrænsning af de risici, som banken ønsker at påtage sig. Uklarheder i kreditpolitikken kan være årsag til bl.a. en uens kreditstyring, da kreditpolitikken risikerer at blive individuelt fortolket. Derved er der risiko for, at bestyrelsens overordnede principper ikke overholdes i praksis med forhøjet risiko til følge. Banken fik derfor påbud om at tilpasse kreditpolitikken, så den klart og entydigt identificerer og afgrænser de risici, som bestyrelsen ønsker, at banken påtager sig.

Finanstilsynet konstaterede desuden flere eksempler på, at banken ikke havde tilstrækkelig kendskab til deres kunder. Banken fik et påbud om at sikre et bedre kendskab til sine kunder, således at banken opnår en større forståelse af alle typer udlån. Der er endvidere et særligt behov for at styrke risikovurderingen af nye kunder.

Nedskrivninger afledt af inspektionen udgør ca. 7,1 mio. kr. Hertil kommer en værdiregulering på 463.000 kr. af domicilejendom.

Banken har her opgjort det individuelle solvensbehov til 9,4 pct. af den samlede risikoeksponering. Undersøgelsen gav ikke anledning til justering af dette.

 

Senest opdateret 01-05-2019