Redegørelse om inspektion i Dansk Boligforsikring A/S

01-05-2019

Finanstilsynet var i december 2017 på inspektion i Dansk Boligforsikring A/S. På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

Inspektionen omfattede blandt andet selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, registrerede aktiver, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelse og ledelsessystem.

Sammenfatning og risikovurdering

Dansk Boligforsikring er et gruppe 1-forsikringsselskab med speciale indenfor ejerskifteforsikringer, reguleret af huseftersynsordningen. Selskabets primære målgruppe er privatkunder i hele landet. 

Finanstilsynet fandt ved inspektionen, at selskabet ikke har et effektivt ledelsessystem. Selskabets nøglefunktioner for compliance, risikostyring, intern audit og aktuar var ikke tilstrækkeligt effektive, og Finanstilsynet konstaterede derudover en række andre væsentlige mangler i selskabets ledelsessystem, herunder mangelfulde funktionsbeskrivelser, mangelfuld rapportering, mangler ved bestyrelsens politikker og retningslinjer samt selskabets forretningsgange. På bagrund heraf vurderede Finanstilsynet, at selskabet ikke kan sikre en korrekt identifikation, måling, overvågning, styring og rapportering af de risici, som selskabet har, eller kan blive udsat for, hvilket har en alvorlig negativ indvirkning for forsikringstagernes interesser. Selskabet modtog derfor påbud om kapitaltillæg til selskabets solvenskapitalkrav på 26,3 mio. kr.

Ved gennemgang af investeringsområdet konstaterede Finanstilsynet, at selskabet havde investeret i securitiseringer, hvor det eksponeringsleverende institut ikke tilbageholdt minimum 5 pct. af nettokapitalandelen, at der var mangler i forbindelse med udarbejdelse af due diligence rapporter for de enkelte investeringer, og at selskabet manglede en skriftlig overvågningsprocedure for overvågningen af udviklingen i de underliggende eksponeringer samt en skriftlig politik og dertilhørende procedurer for risikostyringen. Selskabet modtog påbud om at bringe disse forhold i overensstemmelse med lovgivningen og påbud om at øge kapitalbelastningen på selskabets securitiseringspositioner, indtil forholdene blev bragt i orden.

Ved gennemgang af selskabets solvenskapitalberegning konstaterede Finanstilsynet adskillige mangler Selskabet modtog påbud om at rette op herpå.

Finanstilsynet fandt ved gennemgangen af selskabets forsikringsmæssige hensættelser, at selskabets metode til opgørelse af erstatningshensættelsen for anmeldte men ikke afsluttede skader, var for simpel og ikke tog højde for ændring af selskabets eksponering. Selskabet modtog påbud om at vælge en aktuarmæssig og statistisk metode til beregning af denne del af erstatningshensættelsen. Finanstilsynet valgte at udtage selskabets indtjeningsprofil af den tegnede præmie til særskilt behandling, hvorfor området ikke er genstand for inspektionens afrapportering.

Endeligt konstaterede Finanstilsynet flere mangler i selskabets kvartalsvise dataindberetninger til Finanstilsynet, hvorfor selskabet blev påbudt at rette op på forholdene.  

Selskabet havde en solvensdækning på 155 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2019.

Senest opdateret 01-05-2019