Redegørelse om inspektion i Saxo Bank A/S

28-06-2019

Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion i Saxo Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennem-gået ud fra en risikobaseret tilgang.

Sammenfatning og risikovurdering

Saxo Bank A/S er en global koncern med datterselskaber, filialer og repræsentationskontorer over hele verden og har kunder fra over 160 lande. Saxo Bank A/S’ kerneforretning er at facilitere online handel og investeringer i finansielle produkter, herunder marginhandel, via bankens digitale handelsplatforme. Bankens strategi har fokus på høj vækst samt mere effektive processer for etablering af nye kundeforhold. Strategien udmøntes blandt andet ved den planlagte overtagelse af den hollandske bank Binck Bank.

Som mellemmand i handler har en af bankens største risici historisk været, at markedet kunne ændre sig i perioden fra kunden handler med banken til banken via andre kundehandler eller markedet afdækker risikoen. Finanstilsynet har noteret sig, at banken de seneste år har reduceret denne risiko væsentligt.

Bankens forretningsmodel er baseret på digital etablering af kundeforhold og digital due diligence af kunder fra mange lande. Banken er derfor særligt udsat for ikke-finansielle risici. Finanstilsynet vurderer især, at forretningsmodellen har høje iboende compliancerisici og risiko for finansiel kriminalitet.

Finanstilsynet kunne ved inspektionen konstatere, at bankens tiltag for at nedbringe de iboende risici relateret til compliance og finansiel kriminalitet ikke var tilstrækkeligt prioriteret. Finanstilsynet vurderer derfor, at den tilbageværende risiko fortsat er høj. Banken fik påbud om at lægge en plan for de nødvendige tiltag, for at nedbringe disse risici. Et tiltag, som banken allerede havde igangsat, var gennemgang og fornyelse af kundeoplysninger. Finanstilsynet vurderede, at tiltaget ikke var blevet prioriteret tilstrækkeligt højt, og banken fik påbud om at gøre arbejdet færdigt.

Finanstilsynet kunne endvidere konstatere, at bestyrelsens politikker og retningslinjer på en række områder var upræcise, bl.a. vedrørende compliancerisici og risiko for finansiel kriminalitet. På dette område var den faktiske risikopåtagning endvidere højere end fastlagt i politikken. Banken fik påbud om, at bestyrelsen skal sikre klarere afgrænsning af risikoappetitten.

Den risikoansvarlige er formand i komiteer, hvor der ud over drøftelser af risici også træffes forretningsmæssige beslutninger. Banken fik påbud om at sikre den risikoansvarliges uafhængighed fra de forretningsmæssige beslutninger. Endvidere fik banken påbud om, at den risikoansvarliges årlige rapport til bestyrelsen skal udbygges og bl.a. forholde sig til, om alle væsentlige risici identificeres, måles, håndteres og rapporteres korrekt.

Finanstilsynet konstaterede, at compliancefunktionen fokuserede på værdipapirhandelsområdet og hvidvaskområdet samt markedsmisbrug. Banken fik påbud om at udvide compliancefunktionens fokus til at omfatte lovgivningen på alle relevante områder for banken.

Finanstilsynet vurderer, at det høje tilbageværende niveau for compliancerisiko og risiko for finansiel kriminalitet kan påvirke bankens omdømme, forretningsmodel og indtjening. På baggrund af undersøgelsen vurderede Finanstilsynet, at det af banken opgjorte solvensbehov på 12,2 pct. ikke var tilstrækkeligt til dækning heraf. Banken har efterfølgende valgt at øge solvensbehovet til 12,9 pct. pr. 31. marts 2019. Finanstilsynet vurderer, at det forøgede solvensbehov er tilstrækkeligt.

Senest opdateret 28-06-2019