Redegørelse for inspektion i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (fonds, funding, likviditet, ledelsesområdet og koncernforhold)

21-06-2019

Finanstilsynet foretog i februar 2019 en inspektion af markedsrisiko- og likvi-ditetsområdet, ledelsesområdet og koncernforhold i Nordea Kredit.

 

Inspektionen omfattede en gennemgang af instituttets markedsrisiko- og likviditetspolitikker samt instrukser, forretningsgange og rapporteringer på områderne. Derudover gennemgik Finanstilsynet ledelsesområdet og koncernforhold.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (Nordea Kredit) yder realkreditudlån inden for det specifikke balanceprincip, og resterende markeds- og likviditetsrisici er i væsentlig grad overført til Nordea Bank Abp. Væsentlige aktivitetsområder og risikostyring varetages i stor udstrækning af Nordea Bank Abp.

Det er Finanstilsynets vurdering, at Nordea Kredits væsentligste risici dermed er relateret til outsourcing og afhængighed af banken. Nordea Kredit har derudover en udfordring i at sikre den fornødne hensyntagen og ressourcer til den danske realkreditforretning på koncernniveau.

På likviditetsområdet konstaterede Finanstilsynet, at Nordea Kredit aktuelt har en relativt lav likviditetsrisiko. På markedsrisikoområdet er risikoen også relativt lav, da Nordea Kredit følger det specifikke balanceprincip.

Inspektionen afstedkom påbud på de tre nedenstående områder.

Finanstilsynet fandt, at instituttets LCR-opgørelse ikke var retvisende. Det har dog ikke aktuelt ført til en overvurdering af Nordea Kredits LCR-niveau, men flere poster var ikke opgjort korrekt.

Finanstilsynet fandt endvidere, at instituttets markedsrisiko- og likviditetspolitikker ikke i tilstrækkelig grad opfyldte kravene i reguleringen, afspejlede de faktiske forhold i instituttet eller afspejlede de strategiske mål. Rapporteringen gav endvidere ikke ledelsen det relevante grundlag for at vurdere pålideligheden af de modeller, Nordea Kredit bruger til at opgøre markedsrisiko.

Finanstilsynet og intern revision har endeligt igennem en årrække haft tilbagevendende bemærkninger vedr. instituttets governance, herunder på outsourcede funktioner. Nordea Kredit skal derfor sikre, at compliancefunktionen har tilstrækkelige ressourcer til at tilse overholdelse af den for virksomheden gældende lovgivning.

Nordea Kredit opgør sit solvensbehov til 11,0 procent for 1. kvartal 2019, heri har instituttet afsat 87 millioner euro til governancerisici. Finanstilsynets inspektion har ikke ført til behov for justering af solvensbehovet, men på baggrund af de seneste inspektioner i Nordea Kredit vurderer Finanstilsynet, at instituttet foreløbig bør fastholde tillægget for governance-risici.

 

Senest opdateret 21-06-2019