Redegørelse om inspektion i Industriens Pensionsforsikring A/S

24-01-2019

Finanstilsynet var i oktober 2017 på inspektion i Industriens Pensionsforsikring A/S (herefter Industriens Pension), hvor fokus for inspektionen var selskabets investeringer i infrastruktur.

 

Inspektionen var et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema blev undersøgt i otte livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Inspektionen omfattede selskabets organisering og processer for investering i infrastruktur, herunder selskabets stillingtagen til investeringerne og efterlevelse af prudent person-princippet.

Prudent person-princippet tilsiger, at pensionsselskaberne skal foretage investeringerne sådan, at forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt. Selskabernes investeringsstrategi skal afspejle det, kunderne er stillet i udsigt. Det enkelte selskab må alene investere i aktiver, hvis risici selskabet kan forstå og håndtere, herunder at selskabet kan identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om, jf. ”Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent person-princippet”.

Som en del af inspektionen gennemgik Finanstilsynet tolv udvalgte investeringer i infrastruktur med henblik på at afdække, hvordan organisation og processer fungerede i praksis.

Sammenfatning og risikovurdering

Industriens Pension er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, der tilbyder markedsrenteprodukter. Selskabet har ca. 406.000 medlemmer og forvalter 170 mia. kr.

Medio 2018 udgjorde porteføljeandelen af alternative investeringer i pensionssektoren 11 pct. af balancen (eksklusiv ejendomme), mens andelen af investeringer i infrastruktur udgjorde 3 pct.

Selskabets porteføljeandel i alternative investeringer var 21 pct. (eksklusiv ejendomme), mens andelen af infrastrukturaktiver var 10 pct. Andelen af infrastrukturaktiver lå blandt de højeste i pensionsbranchen.

Selskabets infrastrukturinvesteringer var primært foretaget via fonde. Selskabet havde ca. 30 fondsinvesteringer indeholdende investeringer indenfor en bred vifte af områder indenfor infrastruktur. Selskabet havde foretaget en række co-investeringer i forbindelse med selskabets fondsinvesteringer. Derudover havde selskabet foretaget direkte investeringer, bl.a. i vindenergi, der udgjorde en mindre andel af infrastrukturporteføljen.

 

Bestyrelsens politik og retningslinjer for investeringsområdet

Finanstilsynet fandt, at bestyrelsen havde fastsat minimumskrav til forventet afkast for selskabets investeringer i infrastrukturfonde og co-investeringer, men at der var mangler i fastsættelsen af risikoprofilen. Bestyrelsen blev derfor påbudt at sikre, at politik og retningslinjer indeholder tilstrækkelige afgrænsninger af risici på dette område.

Selskabet blev endvidere bedt om at redegøre for bestyrelsens retningslinjer for valutaafdækning af fondsinvesteringer og for, at retningslinjerne sikrer, at selskabet har overblik over den samlede valutakursrisiko, herunder valutakursrisikoen i fonde.

 

Måling af risiko og vurdering af afkast/risiko-forholdet

Før investering identificerede og analyserede selskabet en række risici forbundet med investeringer i infrastruktur, men selskabet opgjorde ikke et afkastkrav for at vurdere, om investeringernes forventede afkast stod mål med de identificerede risici. I den efterfølgende overvågning af risici for infrastrukturfonde fandt Finanstilsynet, at selskabet ikke løbende vurderede risici og opdaterede et afkastkrav.

Selskabet blev derfor påbudt at sikre, at der løbende sker en tilstrækkelig måling af risici og en vurdering af afkast/risiko-forholdet. Vurderingen skal dokumenteres og medtages i investeringsindstillinger og rapporteringer som en del af grundlaget for at vurdere, om aktiver investeres således, at forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt.

Selskabet skal i den forbindelse sikre, at alle væsentlige informationer løbende inddrages i værdiansættelsen af infrastrukturaktiverne.

 

Risikostyring 

Selskabet blev bedt om at redegøre for den løbende risikostyring af den samlede portefølje og for, hvordan de væsentligste risici fra selskabets investeringer i infrastruktur i relevant omfang inddrages i risikostyringen. 

 

Senest opdateret 24-01-2019