Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

31-01-2019

Finanstilsynet har i november 2018 været på inspektion i Andelskassen Oikos.

Andelskassen har pr. 30. september 2018 en solvens på 13,2 pct. og kernekapitalprocenten er 12,4 pct. Heri er foretaget en korrektion på 338 t. kr. kr. for, at andelskassen havde indregnet et kapitalinstrument, der ikke lever op til kravene for indregning. Andelskassen opfylder dermed kravene om en solvens på minimum 8 pct. og kernekapital på 6 pct. Andelskassens kapitalgrundlag er opgjort til 8.349 t. kr., og andelskassen opfylder dermed ligeledes andelskassens minimumskapitalkrav på 1.858 t. kr.

Andelskassens solvensbehov er opgjort til 13,8 pct. Andelskassens solvens på 13,2 pct. er dermed lavere end førnævnte individuelle solvensbehov. Finanstilsynet skal dermed i medfør af § 124, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed fastsætte et solvenskrav på 13,8 pct.

Andelskassen skal foretage de nødvendige foranstaltninger for at overholde forannævnte solvenskrav, og skal senest den 18. februar 2019 indsende en genoprettelsesplan til Finanstilsynet. Genoprettelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, andelskassen vil gennemføre for at bringe den faktiske solvens op over det individuelle solvenskrav indenfor en kortere periode. Andelskassen pålægges endvidere en række dispositionsbegrænsende påbud samt påbud om ikke at udbetale udbytte eller renter til andelskassens allerede udstedte kapitalgrundlagselementer, dvs. andelskapital og supplerende kapital, i det omfang dette ikke medfører misligholdelse af låneaftaler.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 31-01-2019