Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2019 og opfølgning på styrelsens påbud af 14. maj 2019

19-12-2019

Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2019 for F.E. Bording A/S.

Delårsrapporten for 1. halvår 2019 er aflagt efter IAS 34. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er offentliggjort i henhold til kapitalmarkedslovens § 27. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af virksomhedens revisor. 

Erhvervsstyrelsen har den 9. december 2019 truffet følgende afgørelse vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2019 for F.E. Bording A/S, jf. årsregnskabslovens § 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens § 161. Vedrørende virksomhedens delårsrapport for 1. halvår 2019 påbyder Erhvervsstyrelsen virksomheden fremadrettet at:

1. indregne korrektionen af en fejl vedrørende den ikke indregnede gældsforpligtelse til overtagelse af minoritetsaktionærernes aktier som en fejl efter IAS 8, afsnit 41-49.

For en konkret begrundelse og vurdering af forholdene henvises til sagsfremstillingen.

Læs afgørelsen her.

Senest opdateret 19-12-2019