Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for 2017 for DSV A/S, CVR-nr. 58 23 35 28

16-12-2019

Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af årsrapporten for 2017 for DSV A/S.

Koncernregnskabet og modervirksomhedens årsregnskab er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Årsrapporten er offentliggjort i henhold til kapitalmarkedslovens § 26.

 

Koncern- og årsregnskabet er revideret af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionspåtegningen er uden anmærkninger.

 

Afgørelse

 

Erhvervsstyrelsen har den 21. november 2019 truffet følgende afgørelse vedrørende årsrapporten for 2017 for DSV A/S, jf. årsregnskabslovens § 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens § 161. Idet styrelsen har vurderet, at afgørelsen er principiel, har den været forelagt Finanstilsynets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. november 2019.

 

I henhold til IFRS 8, afsnit 33, litra b, skal virksomheden oplyse om den geografiske placering af langfristede aktiver herunder goodwill i virksomhedens hjemland og i andre lande, hvor virksomheden har væsentlige langfristede aktiver. Virksomheden har dog undladt at oplyse om den geografiske placering af goodwill, selvom goodwill er en væsentlig post i balancen. Styrelsen har i den konkrete sag vurderet, at den ikke kan anfægte virksomhedens opfattelse af, at de manglende oplysninger ikke medfører en overtrædelse af IFRS. Årsagen er, at de manglende oplysninger ikke vurderes at være væsentlige for regnskabsbrugerne i den konkrete situation, jf. IAS 1, afsnit 7 og afsnit 29-31.

 

Læs afgørelsen her.

Senest opdateret 16-12-2019