Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S

20-12-2019

Finanstilsynet var i september 2019 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S.

 

Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i januar og februar 2018. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Danske Andelskassers Banks forretningsmodel er at modtage indlån og yde udlån til erhvervsdrivende og private i hovedsageligt Jylland, Fyn og Storkøbenhavn.

 

Inspektionen viste, at banken fortsat har en høj risikoappetit og væsentlige mangler i kreditstyringen. Bankens udlånsportefølje har en højere andel af erhvervsudlån og store udlån samt en højere andel af landbrugs- og ejendomsudlån end andre gruppe 3-pengeinstitutter. Banken udviser høj risikoappetit ved etablering af nye kundeforhold og bevilling af lån til ejendomsrelaterede kunder.

 

Finanstilsynet gennemgik i forbindelse med inspektionen 110 udlån, svarende til 11,1 pct. af bankens udlån pr. den 31. marts 2019. Finanstilsynet fandt grundlag for at nedklassificere 21 af de 110 gennemgåede udlån til en ringere bonitet. Dette svarer til ca. 19 pct. af de gennemgåede udlån, og til over 40 pct. af de gennemgåede udlån målt på volumen, hvilket er en høj andel.

 

Bankens høje risikoappetit, især i forbindelse med etablering af nye og ejendomsrelaterede kunder, kræver en tæt og grundig kreditstyring. Finanstilsynet fandt umiddelbart, at kreditstyringen var utilstrækkelig, hvilket gav anledning til en række påbud. Banken fik bl.a. påbud om, at den skal udarbejde et betryggende beslutningsgrundlag i forbindelse med bevilling af udlån, at banken skal sikre en rettidig og korrekt klassificering af kundernes bonitet, og at banken skal styrke opfølgning på kredithandlingsplaner.

 

Finanstilsynet fandt herudover et stort antal fravigelser på kreditpolitikken, også på projektfinansieringsområdet, som er et særligt risikofyldt område. Her var der særligt fravigelser fra kreditpolitikkens krav vedrørende egenfinansiering og forhåndssalg.

 

Banken fik i forbindelse med kreditgennemgangen påbud om at øge nedskrivningerne med 3,5 mio. kr.

 

Inspektionen viste endvidere, at bankens forretningsmodel er udfordret i det nuværende rentemiljø med en beskeden basisindtjening og et højere nedskrivningsniveau end gennemsnittet for gruppe 3.

 

Finanstilsynet kunne ved inspektionen konstatere, at bankens compliancearbejdet i 2017 og 2018 ikke har været tilstrækkeligt udført i forhold til egen plan. Finanstilsynet er samtidig opmærksom på, at banken har fået en ny complianceansvarlig med en ambitiøs complianceplan for 2019. Finanstilsynet vil afvente at se efterlevelsen heraf.

 

Bankens høje risikoappetit, dårlige kreditstyring og manglende kendskab til dens kunder udgør en risiko for banken, hvilket gav anledning til en risikooplysning fra Finanstilsynet. Banken bør sænke risikovilligheden frem til, at kreditstyringen er styrket.

 

Bankens solvensbehov øges med 1,6 procentpoint som følge af inspektionen. Ændringen skyldes et forøget tillæg for store kunder med finansielle problemer, en justering af opgørelsen af branchekoncentration samt et tillæg for operationelle risici, som primært kan henføres til bankens utilstrækkelige styring på kreditområdet.

 

Banken har siden undersøgelsen i 2018 øget sin kapitaloverdækning. Samtidig har banken øget sin målsætning om kapitaloverdækning. Den valgte målsætning er dog ikke tilstrækkelig henset til bankens stresstestresultater. Finanstilsynet har en forventning om, at banken revurderer sin kapitalmålsætning, så der er kapital til at opfylde kapitalkravene, inklusiv bufferkravene, under et 3-årigt stress.

 

Senest opdateret 20-12-2019