Finanstilsynet giver påtale til storaktionær på baggrund af for sen meddelelse til udsteder

11-12-2019

Finanstilsynet har den 10. december 2019 påtalt, at en storaktionær ikke havde meddelt udsteder, i henhold til § 38, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, straks, dog senest 4 hverdage efter den flagningspligte transaktion, jf. § 41, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder.

Den 23. juli 2019 erhvervede en storaktionær i et børsnoteret selskab yderligere aktier i selskabet, hvilket ledte til at aktionæren var i besiddelse af mere end 5 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet, og ifaldt dermed en flagningspligt. Storaktionæren skulle derfor meddele selskabet og Finanstilsynet om den øgede besiddelse, jf. § 38, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder.

 

Det følger af § 41, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, at meddelelse skal ske straks, dog senest 4 hverdage efter den flagningspligtige transaktion, svarende til den 29. juli 2019 i nærværende sag.

 

Storaktionæren indberettede transaktionen af 23. juli 2019 til Finanstilsynet den 25. juli 2019. Storaktionæren har forklaret, at meddelelsen til selskabet blev sendt i umiddelbar forlængelse af indberetningen til Finanstilsynet. Storaktionæren har dog ikke været i stand til at fremlægge dokumentation for meddelelsen til selskabet.

 

Den 7. september 2019 henvendte storaktionæren sig telefonisk til selskabet. Selskabet har oplyst, at det først blev bekendt med den flagningspligtige transaktion i forbindelse med denne telefonsamtale. Selskabet har oplyst, at det ikke forud for telefonsamtalen den 7. september 2019 havde modtaget oplysninger om transaktionen af 23. juli 2019 fra storaktionæren.

 

Selskabet offentliggjorde transaktionen af 23. juli 2019 overfor markedet den 8. september 2019.

 

Finanstilsynet vurderer, at storaktionæren ikke havde meddelt selskabet om transaktionen før den 7. september 2019, ud fra de foreliggende oplysninger. Da forpligtelsen til at give meddelelse til selskabet påhviler storaktionæren, påhviler det også storaktionæren at kunne dokumentere at forpligtelsen var blevet opfyldt.

 

På baggrund af sagens omstændigheder, og idet der er tale om en førstegangsovertrædelse, vurderer Finanstilsynet, at sagen kan afsluttes med en påtale.

 

Finanstilsynet påtaler på denne baggrund storaktionæren for overtrædelse af § 38, stk. 1, jf. § 41, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder.

Senest opdateret 11-12-2019