Resumé af afgørelse om regnskabskontrol af årsrapporten for 2017 og delårsrapporten for 1. halvår 2018 for Napatech A/S

04-04-2019

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for 2017 og delårsrapporten for 1. halvår 2018 for Napatech A/S.

Virksomheden har ikke i delårsrapporten for 1. halvår 2018 foretaget de fornødne nedskrivninger på forfaldne debitorer. Som følge heraf har virksomheden modtaget påbud om, at virksomheden fremadrettet skal foretage disse, jf. IFRS 9, afsnit 5.5.15-5.5.17, og IAS 34, afsnit 28.

Virksomheden anvender valutaterminskontrakter til sikring af budgetteret omsætning i USD. Virksomheden har modtaget fremadrettet påbud om, at virksomheden løbende skal vurdere, hvorvidt de indgåede sikringstransaktioner opfylder betingelserne for at være regnskabsmæssig sikring, her-under hvorvidt sikringen er effektiv eller ineffektiv, ligesom virksomhe-den har modtaget fremadrettet påbud om, at den regnskabsmæssige sikring skal behandles regnskabsmæssigt i overensstemmelse hermed, jf. IFRS 9, afsnit 6.4.1 og afsnit 6.5.11 samt IAS 34, afsnit 28. Herudover har virksomheden modtaget en påtale for, at der ikke var foretaget den fornødne vurdering af, hvorvidt den regnskabsmæssige sikring var effek-tiv eller ineffektiv i forbindelse med aflæggelse af de seneste delårsrap-porter til og med 2. kvartal 2018, jf. IFRS 9, afsnit 6.4.1 og afsnit 6.5.11.

I delårsrapporten for 1. halvår 2018 har virksomheden omtalt udviklingen i aktiviteter, resultat og pengestrømme i 2. kvartal 2018, men ikke udvik-lingen i hele 1. halvår 2018, ligesom udviklingen i egenkapitalen ikke er omtalt. Virksomheden har modtaget påbud om, at virksomheden fremad-rettet skal omtale udviklingen i virksomhedens aktiviteter, resultat og pen-gestrømme år-til-dato og ikke alene for kvartalet, når der udarbejdes delårsrapporter for kvartaler, ligesom virksomheden skal omtale udviklin-gen i egenkapitalen, jf. § 9, stk. 1, 1. pkt., i delårsrapportbekendtgørelsen.

Om forventningerne til fremtiden har virksomheden alene oplyst om salg (som ikke er opgjort efter reglerne i IFRS 15 om omsætning) og brutto-margin i delårsrapporten for 1. halvår 2018, hvorfor regnskabsbruger ikke kan udlede resultatforventningen. Virksomheden har således modtaget et fremadrettet påbud om, at den skal oplyse fyldestgørende om forventningerne til fremtiden, herunder forventninger til omsætningen og hvor omsætningen er opgjort efter IFRS, jf. delårsrapportbekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt., og IFRS 15, appendiks A. Der kan dog suppleres med alternative resultatmål som fx forventet salg.

Virksomheden har desuden modtaget et fremadrettet påbud om, at der skal foretages tydeligere opfølgning på de udmeldte forventninger til fremtiden, når der er væsentlige afvigelser herfra, jf. årsregnskabslovens §§ 100 og 107, stk. 2.

Virksomhedens resultatopgørelse er en blanding mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse. Virksomheden har modtaget et fremadrettet påbud om, at der skal fremgå en resultatopgørelse af årsrapporten, som er enten artsopdelt eller funktionsopdelt, jf. IAS 1, afsnit 99 og 100. Virksomheden kan vælge at medtage denne præsentation enten i selve resultatopgørelsen eller i noterne.

Senest opdateret 04-04-2019