Afgørelse vedr. fratagelse af stemmerettigheder

15-04-2019

Finanstilsynet har ved afgørelse af 2. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Resumé af Finanstilsynets afgørelse

Finanstilsynet har frataget en række kapitalejere deres stemmeret i et pengeinstitut i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, da der ikke var ansøgt om Finanstilsynets godkendelse forud for erhvervelsen. Finanstilsynet fandt, at en gruppe aktionærer havde handlet i forståelse og derfor havde overskredet grænsen for, hvornår Finanstilsynet skal ansøges om godkendelse af erhvervelsen.

Finanstilsynet vurderede, at kapitalejerne i forståelse med hinanden havde en intention om at udøve indflydelse på pengeinstituttet, idet kapitalejerne ønskede at ændre i pengeinstituttets ledelsesmæssige sammensætning samt forretningsmodel.

Finanstilsynet vurderede endvidere, at der var en begrundet tvivl om, hvorvidt Finanstilsynet ville godkende en ansøgning om erhvervelse af kvalificeret ejerandel i henhold til § 61 a, i lov om finansiel virksomhed, om fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden.
 
Finanstilsynet lagde ved vurderingen af, hvorvidt kapitalejerne handlede i forståelse med andre aktionærer, vægt på, at kapitalejerne havde oplyst, at gruppen kontrollerede en stor andel af kapitalen og dermed stemmerne i instituttet. Kapitalejerne havde også fremlagt en ny struktur, samt en konkret mo-del for justering af forretningsmodel med tilførsel af et nyt forretningsområde for pengeinstituttet. 

Enhver fysisk eller juridisk person, som handler i forståelse med hinanden, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel i en finansiel virksomhed, skal på forhånd ansøge om Finanstilsynets godkendelse. Det samme gælder ved forøgelse af en kvalificeret ejerandel. Finanstilsynet skal ved vurderingen af en ansøgning, sikre hensynet til fornuftig og forsvarlig forvaltning af den virksomhed, hvori erhvervelsen påtænkes. Vurderingen skal endvidere ske under hensyntagen til erhververens sandsynlige indflydelse på virksomheden, erhververens egnethed og bl.a. erhververens finansielle soliditet i forhold til kriterierne i § 61 a, i lov om finansiel virksomhed. 

Finanstilsynet fandt samlet set, at der i dette tilfælde var grundlag for at fratage kapitalejerne stemmeretten midlertidigt, således at Finanstilsynet ved en ansøgning om godkendelse, ville foretage en vurdering af, hvorvidt kapitalejerne kunne sikre hensynet til en fornuftig og forsvarlig forvaltning af pengeinstituttet. Kapitalbeviserne tildeles igen fuld stemmeret, hvis Finanstilsynet efterfølgende godkender aktionærgruppen, som erhverver af en kvalificeret andel.

Afgørelserne er truffet af Finanstilsynet som uopsættelig sag, efter forelæggelse for Finanstilsynets bestyrelse, jf. § 345, i lov om finansiel virksomhed. Sagen er behandlet efter hasteprocedure i Finans-tilsynets bestyrelse.

Senest opdateret 15-04-2019