Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for DanWork ApS

15-04-2019

Finanstilsynet har ved afgørelse af 2. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Afgørelse

Finanstilsynet finder, at DanWork ApS i forbindelse med erhvervelsen af kapitalandele i et pengeinsti-tut har overtrådt kravet om forhåndsgodkendelse af sådanne erhvervelser efter § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. En kreds af fysiske og juridiske personer har erhvervet kapitalandele med tilsva-rende stemmerettigheder, som efter Finanstilsynets vurdering handler i forståelse med hinanden. 

Finanstilsynet ophæver stemmeretten, der er knyttet til de kapitalbeviser i pengeinstituttet, der er ejet af DanWork ApS, jf. § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Kapitalbeviserne tildeles igen fuld stemmeret, hvis Finanstilsynet efterfølgende godkender aktionærgruppen som erhverver af en kvalifi-ceret andel.

Læs hele afgørelsen her.

Senest opdateret 15-04-2019