Redegørelse om inspektion i PenSam Liv forsikringsaktieselskab (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering)

14-09-2017

Finanstilsynet gennemførte i november 2016 en inspektion i PenSam Liv forsikringsaktieselskab (PenSam) med fokus på kredithåndtering i forhold til udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering.

Indledning 

Inspektionen omfattede 14 udlån med samlede lånetilsagn på 2,2 mia. kr. Medio 2016 havde virksomheden investeringsaktiver for i alt 105,8 mia. kr.

 

Inspektionen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i andre livsforsikringsselskaber og pensionskasser.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet vurderede samlet set, at PenSam i forhold til området for udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering ikke havde et forsvarligt setup og ikke opfyldte kravene i den gældende regulering.

 

Virksomhedens kreditpolitik og interne retningslinjer havde væsentlige mangler og fastlagde ikke tydelige rammer for de kreditrisici, som virksomheden ønskede at påtage sig. Der manglede bl.a. retningslinjer for ekstern håndtering af kreditmæssige forhold. Finanstilsynet har i den forbindelse påbudt virksomheden at fastlægge en skriftlig politik med tilhørende retningslinjer, der opfylder de gældende krav.

 

Finanstilsynet konstaterede endvidere, at beslutningsgrundlag for kreditbeslutninger var utilstrækkelige og manglede risikofokus. Derudover var rapporteringen til bestyrelsen mangelfuld. Finanstilsynet vurderede, at virksomheden ikke levede op til prudent person princippet, idet den ikke havde iværksat de nødvendige procedurer til at identificere, måle, forvalte, overvåge, kontrollere og rapportere om de risici, som virksomheden er eller kan blive udsat for. Finanstilsynet gav derfor påbud om at sikre overholdelse af prudent person princippet.

 

Virksomheden havde endvidere ikke ved den løbende dagsværdimåling foretaget de fornødne nedreguleringer af udlån, hvor der var sket en forøgelse af kreditrisikoen. Finanstilsynet påbød derfor virksomheden at sikre, at virksomheden har tilstrækkelige regnskabsmæssige metoder, som kan sikre, at udlån løbende måles til dagsværdi.

 

Endelig anmodede Finanstilsynet bestyrelsen om at redegøre for i hvilken grad virksomheden, herunder bestyrelsen, har de fornødne ressourcer og kompetencer i forhold til området for udlån.

 

Senest opdateret 14-09-2017