Påbud om nedlæggelse af bestyrelseshverv i finansielle virksomheder

01-09-2017

Finanstilsynet har den 1. september 2017 meddelt en person påbud om at nedlægge bestyrelseshvervene i to finansielle virksomheder jf. § 351, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, og § 168, stk. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Nedenstående er et resumé af afgørelserne.

Finanstilsynet har påbudt en person at nedlægge sine hverv som bestyrelsesmedlem i et pengeinstitut, jf. § 64, stk. 3, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, og i en forvalter af alternative investeringsfonde, jf. § 13, stk. 3, nr. 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Påbuddene er givet i medfør af § 351, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, og § 168, stk. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og skal opfyldes senest 14 dage efter modtagelsen af afgørelserne.

Varigheden af påbuddene er bestemt til fem år fra afgørelsesdatoen, jf. § 351, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, og § 168, stk. 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet afgørelserne i medfør af § 345, stk. 7, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed og § 156 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., idet afgørelserne har videregående betydelige følger for såvel personen som virksomhederne.

Afgørelsen blev indbragt for domstolene den 25. september 2017. Retten i Lyngby afsagde dom den 17. april 2018, hvor Finanstilsynet fik medhold. Dommen blev efterfølgende anket og Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom den 19. december 2018.

 

Dommen blev derefter anket til højesteret, der den 17. januar 2020 tiltrådte Landsrettens afgørelse og gav Finanstilsynet medhold.

Læs resumé af afgørelsen.

Senest opdateret 24-01-2020