Redegørelse om inspektion i Ulyk-kesforsikringsforbundet for dansk Søfart G/S

17-10-2017

Finanstilsynet var i december 2016 på inspektion i Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart G/S.

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede bl.a. bestyrelsens arbejde, selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, reassurance, investeringer samt solvens og kapitalforhold.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart er et gensidigt selskab, som tegner arbejdsskadesforsikring til arbejdsgivere inden for dansk søfart for besætninger ombord på danske skibe, samt for besætninger på skibe under fremmed flag tilknyttet et dansk rederi. Desuden tegner selskabet løsøreansvarsforsikring for rederens erstatningspligt for tab eller beskadigelse af søfarendes ejendele.

 

Selskabet opkræver á conto præmie to gange årligt. Præmien efterreguleres, når årets investeringsresultat, forventet skadesudgift og kapitalbehov er kendt. Finanstilsynet vurderede, at selskabets tilbagebetaling af á conto præmie er overskudsdeling, som skal fremgå af årsregnskabet. Finanstilsynet vil undersøge dette forhold nærmere ved en særskilt regnskabskontrol.

 

Selskabet har outsourcet IT-drift og kapitalforvaltning. Finanstilsynet fandt, at nogle af selskabets aftaler om outsourcing ikke opfyldte de særlige krav, der stilles til finansielle virksomheders brug af outsourcing. Selskabet modtog derfor påbud om at bringe aftalerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Skadebehandlingen foretages af selskabets egne medarbejdere. Finanstilsynet vurderede, at selskabets erstatningshensættelser til løsøreerstatning og anden erstatning i arbejdsskade var tilstrækkelige. Finanstilsynet konstaterede, at selskabet anvendte det såkaldte G82-grundlag til beregning af erstatningshensættelserne til løbende ydelser i arbejdsskade. Finanstilsynet vurderede, at den observerede nuværende dødelighed i G82-grundlaget ikke kunne underbygges med afsæt i selskabets datagrundlag, hvorfor selskabet modtog påbud om at opdatere sit grundlag for den observerede dødelighed. Endvidere indregnede selskabet ikke systematisk forventninger til de fremtidige levetidsforbedringer, hvorfor selskabet modtog påbud om at indregne dette i fastsættelsen af erstatningshensættelserne til de løbende ydelser.

 

Ved gennemgangen af investeringsområdet fandt Finanstilsynet, at det ikke fremgår af investeringsretningslinjerne, hvordan og hvor ofte bestyrelsen skal modtage rapportering på afdækning af inflationsrisiko. Selskabet modtog påbud om at rapportere på inflationsrisikoen.

 

Ved gennemgangen af selskabets nøglefunktioner konstaterede Finanstilsynet, at selskabets administrerende direktør var nøgleperson for den interne audit-funktion. Selskabet fik påbud om at udpege ny nøgleperson for intern audit, der opfylder kravene til uafhængighed af den daglige ledelse.

 

Bestyrelsens arbejde blev gennemgået. Finanstilsynet fandt, at bestyrelsen ikke havde udarbejdet en politik for outsourcing, hvorfor selskabet modtog påbud om at udarbejde denne.

 

Ved gennemgang af selskabets IT-sikkerhed konstaterede Finanstilsynet, at selskabets fysiske adgang til IT-systemet ikke var tilstrækkeligt sikret. Selskabet modtog derfor påbud om at have betryggende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger på it-området.

 

Finanstilsynet gennemgik selskabets beregning af solvenskapitalkravet samt opgørelse af kapitalgrundlaget. Selskabet fik påtale for at have indberettet solvenskapitalskravet med en ikke korrekt indregning af genoptagelsesrisikoen for arbejdsskade.

 

Finanstilsynets gennemgang af selskabets genforsikringsprogram, kapital- og kapitalnødplan gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart G/S havde en solvensdækning på 136 pct. ved udgangen af 4. kvartal 2016. Finanstilsynet vurderede, at selskabets kapital var tilstrækkelig.

Senest opdateret 17-10-2017