Redegørelse om inspektion i SEB Pensionsforsikring A/S

09-10-2017

Finanstilsynet var i oktober-december 2016 og maj 2017 på inspektion i SEB Pensionsforsikring A/S (herefter SEB Pension).

 

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering med størst vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Finanstilsynet gennemgik selskabets forretningsmodel og den valgte risikoprofil. Gennemgangen tog udgangspunkt i bestyrelsens politikker og retningslinjer, herunder varetagelsen af forsikringstagernes interesser under prudent person-princippet. Derudover gennemgik Finanstilsynet selskabets dokumentation for opgørelsen af solvenskapitalkravet, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan.

 

Sammenfatning og risikovurdering

SEB Pension er med ca. 320.000 kunder et af Danmarks større livsforsikringsselskaber. Selskabet havde ultimo 2016 forsikringsmæssige hensættelser på 95,8 mia.kr. SEB Pension udbyder både gennemsnitsrente- og markedsrenteprodukter.

 

SEB Pension anvender standardmodellen til opgørelse af solvenskapitalkravet. Selskabet har fået godkendt anvendelse af en partiel intern model for opgørelse af selskabets levetidsrisiko samt anvendelse af volatilitetsjustering fra den 1. januar 2016.

 

Finanstilsynet har bedt om en redegørelse for årsagen til systematisk fravær fra et medlem af bestyrelsen. Finanstilsynet har modtaget redegørelsen og har taget den til efterretning. Derudover har Finanstilsynet bedt bestyrelsen om at redegøre for bestyrelsens kompetencer i form af en ny selvevaluering.

 

I forhold til organiseringen af nøglefunktioner påbød Finanstilsynet selskabet at sikre, at rollen som ansvarlig for aktuarfunktionen og risikostyringsfunktionen ikke varetages af samme person.

 

På investeringsområdet blev selskabet påbudt at sikre, at det i retningslinjerne for investeringer tydeliggøres under hvilke nærmere omstændigheder, der undtagelsesvist gives tilladelse til at disponere risici, der ligger uden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. Direktionen skal sikre, at den ikke videregiver beføjelser, der går ud over de beføjelser, som direktionen har modtaget fra bestyrelsen.

 

Derudover blev selskabet, for så vidt angår enkelte markedsrisici, påbudt at sikre, at retningslinjerne til direktionen indeholder kontrollerbare rammer for, hvilke og hvor store risici direktionen må påføre virksomheden, samt at retningslinjerne er betryggende.

 

SEB Pension vil foretage visse omallokeringer inden for de alternative investeringer. Finanstilsynet har derfor givet selskabet en risikooplysning om, at alternative investeringer, herunder investeringer i nye områder, kræver fortsat løbende fokus fra bestyrelse og direktion for at sikre de nødvendige ressourcer i organisationen, korrekt værdiansættelse af de alternative investeringer, tilfredsstillende risikojusteret afkast, løbende evalueringer af foretagne investeringer, samt at risikostyringen foretages på et betryggende grundlag.

 

Finanstilsynet konstaterede under inspektionen, at der var risiko for, at værdien af de registrerede aktiver ikke til enhver tid mindst svarede til værdien af selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser. På den baggrund påbød Finanstilsynet selskabet at sikre tilstedeværelsen af tilstrækkelige registrerede aktiver, herunder at sørge for, at relevante retningslinjer og forretningsgange medvirker til dette.

 

På risikostyringsområdet fik selskabet påbud om at sikre, at renterisiko opgøres ved at anvende risikofrie rentekurver denomineret i den samme valuta som de givne aktiver. Selskabet fik også påbud om at sikre, at opgørelsen af modulet for modpartsrisiko sker i overensstemmelse med Solvens II-forordningen.

 

SEB Pensions solvenskapitalkrav udgjorde ca. 1,3 mia. kr. ultimo 2016, mens det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet udgjorde ca. 5,1 mia. kr. svarende til en solvensdækning på 404 pct.

 

Senest opdateret 09-10-2017