Redegørelse om inspektion i Lokal Forsikring G/S

03-10-2017

Finanstilsynet var i oktober 2016 på inspektion i Lokal Forsikring G/S.

Sammenfatning og risikovurdering

Lokal Forsikring er et gensidigt selskab, som tegner privat-, mindre erhvervs- og landbrugsforsikringer på Sjælland, Fyn og Langeland. Selskabet tegner arbejdsskadeforsikringer på vegne af Nærsikring A/S og tegner ikke ejerskifte- eller byggeskadeforsikringer

 

Motorforsikring udgør 33 pct. af bruttopræmien, mens privat-, ulykkes- og erhvervsforsikringer udgør henholdsvis 27 pct., 11 pct. og 29 pct.

 

En del af selskabets forretning er forsikring af godser og store erhverv. Bestanden udgør 0,4 pct. af præmievolumenen, men målt på forsikringssum er bestanden af godser og store erhverv en væsentlig risiko for selskabet.

 

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets genforsikringsprogram og havde ingen bemærkninger.

 

Selskabet har outsourcet behandlingen af ansvarsskader. Finanstilsynet havde hverken bemærkninger til denne eller selskabets øvrige outsourcingaftaler. Finanstilsynet gennemgik selskabets opgørelse af hensættelser og havde ikke bemærkninger til denne. Selskabet fik dog påbud om løbende at foretage et uafhængigt review af disse.

 

Finanstilsynet gennemgik selskabets retningslinjer for de registrerede aktiver, hvori den nedre grænse for det begrundede skøn for overdækningen er fastsat til 0 pct. Finanstilsynet fandt, at denne grænse for overdækning ikke levner mulighed for usikkerhed om hensættelsernes størrelse eller aktivernes værdi.   Selskabet modtog derfor påbud om at fastsætte det begrundede skøn under hensyn til udsving i såvel hensættelsernes størrelse som aktivernes værdi.

 

Ved gennemgangen af selskabets investeringspolitik konstaterede Finanstilsynet, at den ikke indeholdt en entydig investeringsramme. Ligeledes manglede bestyrelsen at vedtage et risikomål for investeringerne. Selskabet modtog påbud om at udarbejde politik og retningslinjer på investeringsområdet, hvor rammer og risikomål er entydigt beskrevet.

 

Ved gennemgang af selskabets nøglefunktioner konstaterede Finanstilsynet, at selskabets administrerende direktør var udpeget som nøgleperson for den interne audit-funktion. Selskabet fik påbud om at udpege ny nøgleperson for intern audit, der opfylder kravene til uafhængighed af den daglige ledelse. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger til den øvrige del af selskabets ledelsessystem.

 

Ved gennemgangen af bestyrelsens arbejde konstaterede Finanstilsynet, at bestyrelsen ikke overholdt selskabets vedtægter ved valg af delegerede. Finanstilsynet fandt ligeledes, at selskabets ORSA-rapport (Own Risk and Solvency Assessment) ikke tog stilling til solvenskapitalkrav i hele den strategiske planlægningsperiode. Endvidere vurderede Finanstilsynet, at bestyrelsesrapporteringen ikke var fyldestgørende, hvad selskabets store risici angår. Selskabet modtog påbud om at bringe disse forhold i orden.

 

Finanstilsynet gennemgik selskabets beregning af dets solvenskapitalkrav og opgørelse af kapitalgrundlaget. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger til disse.

 

Finanstilsynets gennemgang af selskabets kapital- og kapitalnødplan gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Lokal Forsikring G/S havde en solvensoverdækning på 170 pct. ultimo fjerde kvartal 2016. Finanstilsynet vurderede, at selskabets kapital var tilstrækkelig.

Senest opdateret 03-10-2017