Redegørelse om inspektion i Folkesparekassen

02-11-2017

Finanstilsynet var i september 2017 på inspektion i Folkesparekassen

 

Indledning 
Alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko 

Sammenfatning og risikovurdering
Folkesparekassens forretningsmodel er primært koncentreret omkring ind- og udlån til privatkunder og mindre erhvervsdrivende. Sparekassen placerer sin overskydende likviditet i obligationer og afholder sig principielt fra spekulative forretninger. Da sparekassen gennem årene har overtaget flere mindre andelskasser, har den også en del kunder uden for sit nærområde i Silkeborg og omegn.

Fordelingen af udlån er henholdsvis 74 pct. til privatkunder og 26 pct. til erhvervskunder.

 

En del af sparekassens ideologi er at tilbyde kunderne favorable rentevilkår, hvilket har medvirket til, at sparekassens basisindtjening gennem en del år har været lav. Basisindtjeningen i 2016 var således kun 1,1 pct. af sparekassens udlån og garantier, og forventes at falde yderligere i 2017. Nedskrivningsniveauet er dog også lavt.

 

Finanstilsynet gennemgik de 54 største udlån, svarende til alle udlån over 2 pct. af kapitalgrundlaget. Der blev i alt gennemgået udlån for 207 mio. kr., svarende til 34 pct. af den samlede udlånsmasse.

 

Finanstilsynet konstaterede yderligere objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i et af de gennemgåede udlån. Der blev endvidere konstateret en del andre nedjusteringer af rating af kunder, hvorfor ratingindsatsen skal forbedres.

 

Sparekassen modtog påbud om at udbedre styringsmæssige mangler på kreditområdet ved at foretage en nærmere afgrænsning i kreditpolitikken af den ønskede maksimale branchefordeling, sikre fyldestgørende analyser og dokumentation af kundernes forhold i bevillingsgrundlaget samt styrke rapporteringen til bestyrelsen om udlån med fordelagtige rentevilkår.

 

Sparekassen havde ultimo juni 2017 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 20,6 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at det opgjorte solvensbehov ikke var tilstrækkeligt. Sparekassen har efterfølgende indberettet et solvensbehov på 10,7 pct. Finanstilsynet vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at dække sparekassens risici.

 

Senest opdateret 02-11-2017