Redegørelse om inspektion i PKA+Pension forsikringsselskab A/S

10-11-2017

Finanstilsynet var i perioden marts-maj 2017 på inspektion i PKA+Pension forsikringsselskab A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentligste områder gennemgået med fokus på forretningsmodellen og med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, investeringer, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretning og outsourcing.

Sammenfatning og vurdering

PKA+Pension forsikringsselskab A/S har omkring 10.600 kunder. Selskabet har tidligere tegnet frivillig supplerende opsparing samt gruppeliv til bl.a. medlemmerne i de tre pensionskasser i PKA-samarbejdet. Opsparingsproduktet er omfattet af garanterede grundlagsrenter mellem 0,5 pct. og 5 pct. Selskabet har været under afvikling de seneste år, og bestanden er reduceret gennem forskellige tiltag. Et nyt strategisk fokus betyder, at der er igangværende overvejelser om at udvikle selskabet fremadrettet.

 

Selskabet er ejet af Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Selskabet har outsourcet administrationen til PKA A/S, der har videreoutsourcet medlemsservice og drift af medlemsadministrationen til Forca A/S.

 

I forhold til de investeringsmæssige rammer fik selskabet påbud om at fastlægge, hvilke risici som selskabet må påtage sig samt i hvilke lande og på hvilke markeder, selskabet må handle.

 

Selskabet fik derudover påbud om at indsnævre bredden af den ramme, som bestyrelsen har fastsat for aktiekursrisici med henblik på at definere risikoprofilen i tilstrækkelig grad.

 

Selskabet fik endvidere påbud om at fastsætte relevante sammenligningsgrundlag til vurdering af opnåede afkast for samtlige aktivklasser i investeringsporteføljen. Selskabet blev ligeledes påbudt at sikre, at der sker rapportering i forhold til de fastsatte sammenligningsgrundlag.

 

Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsen ikke har taget stilling til renterisikoen på selskabets aktiver og passiver. Finanstilsynet gav derfor selskabet påbud om at fastsætte rammen for såvel nettorentefølsomheden som rentefølsomheden ved ændringer af rentekurvens form.

 

Finanstilsynet påbød selskabet at sikre, at en række politikker i tilstrækkelig grad afspejler stillingtagen til alle relevante forhold. Selskabet fik desuden påbud om at beslutte en IT-sikkerhedspolitik og en politik for værdiansættelsesprocessen.

 

Selskabet har i fællesskab med de tre pensionskasser i PKA-samarbejdet indgået en managementaftale med PKA AIP om varetagelse af opgaver i forbindelse med investeringer i unoterede aktiver. Finanstilsynet vurderede, at opgavevaretagelsen er outsourcing. Selskabet fik på den baggrund påbud om at sikre, at aftaleforholdet med PKA AIP opfylder de krav, der er til outsourcingkontrakter.

 

Selskabet fik desuden påbud om at udarbejde metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og mindske risikoen for manglende overholdelse af ikke bare ny, men også allerede eksisterende og implementeret lovgivning.

 

Finanstilsynet konstaterede, at der er sammenfald mellem medlemmer af bestyrelsen i PKA+Pension forsikringsselskab A/S og ledende medarbejdere ansat i PKA A/S, som administrationen af selskabet er outsourcet til. Finanstilsynet vurderede, at bestyrelsesmedlemmernes virke vedrørende driften af PKA A/S kan medføre interessekonflikter i forhold til bestyrelsens vurderinger og beslutninger i relation til de outsourcede opgaver. Selskabet blev derfor bedt om en redegørelse for processer og procedurer, der er indført til at håndtere og forhindre interessekonflikter.

 

Selskabet blev til sidst påbudt at beregne renterisikoen for samtlige rentefølsomme aktiver ved fuld re-prisning som foreskrevet i standardformlen til opgørelse af solvenskapitalkravet.

 

Selskabet havde ultimo 2016 et solvenskapitalkrav på 169 mio. kr. og en solvensgrad på 4,4.

Senest opdateret 10-11-2017