Redegørelse om inspektion i VP Securities A/S

08-06-2017

Finanstilsynet var i marts 2017 på inspektion i VP Securities A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor VP Securities’ kernevirksomhed, udstedelse og opbevaring af værdipapirer samt værdipapirafvikling, blev gennemgået.

Inspektionen omfattede også VP Securities’ accessoriske aktiviteter.

Endvidere havde Finanstilsynet fokus på at afdække, om der er væsentlige risici for VP Securities forbundet med håndteringen af selskabshændelser som f.eks. negativ rente og udbyttebetaling.

Sammenfatning og risikovurdering

VP Securities er den eneste virksomhed med tilladelse til clearing, afvikling og registreringsvirksomhed efter værdipapirhandelsloven.

VP Securities’ er i en overgangsfase, idet VP Securities’ forretningsområde er ved at blive harmoniseret af EU regler. Således står VP Securities over for at skulle overgå til at være reguleret af EU’s forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CSDR).    

VP Securities vil som konsekvens af CSDR i højere grad blive underlagt regler, der i store træk svarer til anden finansiel regulering. F.eks. skal en værdipapircentral, jf. CSDR have en risiko- og compliancefunktion. VP Securities har igennem en længere periode arbejdet målrettet med at omstille organisationen til de kommende EU-regler.  

Gennemgangen af VP Securities’ accessoriske aktiviteter afdækkede, at aktiviteterne er blevet reduceret i de senere år og nu har et relativt begrænset omfang set i forhold til kerneaktiviteten. 

VP Securities’ infrastruktur anvendes især til udstedelse af aktier, obligationer og investeringsforeningsandele. Infrastrukturen får derfor også en central rolle i håndteringen af selskabshændelser. Det er de kontoførende institutter, der som deltagere i VP Securities’ infrastruktur benytter systemet til at generere selskabshændelser. Finanstilsynet vurderer, at VP Securities, i det omfang det er muligt, arbejder for at nedbringe operationelle risici ved brugen af systemet bl.a. gennem udvikling af automatiserede processer for tilbagevendende selskabshændelser. Et eksempel herpå er håndteringen af negativ rente, som i dag kan finde sted via en automatiseret proces. 

Inspektionen gav ikke anledning til tilsynsreaktioner.

Senest opdateret 08-06-2017