Redegørelse om inspektion i Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S

30-06-2017

Finanstilsynet var i juni 2017 på inspektion i Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet fokus på investorbeskyttelse.

Sammenfatning og risikovurdering
Selskabets forretningsmodel baserer sig primært på at yde skønsmæssig porteføljepleje og investeringsrådgivning til detailkunder. Selskabets investeringsunivers er aktier, obligationer, ETF’er og andele i Kapitalforeningen Investering & Tryghed (AIF), som selskabet ligeledes er porteføljeforvalter for.

Finanstilsynet konstaterede på inspektionen, at selskabet ikke har givet en beskrivelse af selskabets politik vedrørende interessekonflikter til sine detailkunder. Dette medfører, at detailkunderne ikke er fuldt ud oplyst om selskabets potentielle interessekonflikter samt selskabets procedurer og foranstaltninger til håndtering heraf. Finanstilsynet gav påbud om, at selskabet somminimum skal give selskabets detailkunder en beskrivelse af selskabets interessekonflikt i summarisk form.

Finanstilsynet konstaterede endvidere, at selskabets periodiske oversigter til porteføljeplejekunder om udført porteføljepleje frem til 1. kvartal 2017 ikke har indeholdt oplysning om gebyrenes samlede størrelse. Selskabet har imidlertid af egen drift rettet op på dette forhold. Selskabet fik en påtale af forholdet.

Senest opdateret 30-06-2017