Redegørelse om inspektion i Djurslands Bank A/S

30-06-2017

Finanstilsynet var i februar 2017 på inspektion i Djurslands Bank A/S.

 

Det var en ordinær undersøgelse, hvor bankens væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering
Bankens kunder er primært privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder på Djursland og dele af Århus-området.

Bankens største brancheudlån er til landbrug, som udgør 11,6 pct. af de samlede udlån og garantier. Dette er højere end i sammenlignelige institutter, hvor udlån mod landbruget ultimo 2016 udgør 9,9 pct.

Finanstilsynet gennemgik alle udlån over 2 pct. af bankens kapitalgrundlag, dog med undtagelse af udlån til offentlige myndigheder. Derudover gennemgik Finanstilsynet 170 udlån, fordelt på to stikprøver af henholdsvis privatkunder og erhvervskunder, samt de ti største landbrugsudlån under 2 pct. af bankens kapitalgrundlag. Endelig blev alle udlån med medlemmer af bankens bestyrelse og direktion gennemgået.

Inspektionen medførte et yderligere nedskrivningsbehov på 8 mio. kr. i forhold til bankens opgørelse ultimo 2016; fordelt med 7,3 mio. kr. på udlån og 0,7 mio. kr. på ejendomme.

Bankens kreditsegmenteringsmodel klassificerer usædvanligt privatkunder som havende normal bonitet, selvom de har en høj gearing. Det vil sige, at gælden overstiger 3,5 gange den årlige husstandsindkomst. En gearing større end 3,5 gange husstandsindkomsten er ikke i overensstemmelse med bankens hovedregler i kreditpolitikken.

Finanstilsynet kunne også konstatere, at det på trods af afvigelserne fra kreditpolitikken ikke er blevet undersøgt, om den høje gearing har indflydelse på tabsrisikoen. Banken modtager derfor påbud om at sikre, at der udføres regelmæssige test af modelantagelserne med henblik på at sikre effekten heraf i kreditsegmenteringsmodellen.

Finanstilsynet fandt også, at en stor andel af bankens kunder ikke var kreditsegmenteret. Banken får derfor påbud om at sikre, at alle kunder til enhver tid er kreditsegmenteret.

Finanstilsynet påpegede, at bankens forretningsmodel og kreditpolitik på enkelte punkter havde høje grænser i forhold til den faktiske udnyttelse, hvilket kan indebære en forøget risiko.

Banken modtager i forlængelse heraf påbud om at vurdere, hvorvidt de angivne grænser heri burde nedsættes, så bankens overordnede risikoprofil og kreditmæssige holdninger fastholdes. Endelig modtager banken påbud om bl.a. at sikre en fyldestgørende rapportering til bestyrelsen om bankens efterlevelse af kreditpolitikken.

Banken får også påbud om at tilrette forretningsmodellen, så den afspejler bankens risikoprofil på markedsrisikoområdet.

Banken havde opgjort sin solvens til 17,9 pct. ultimo 2016, hvilket medfører en overdækning af egentlig kernekapital på 6,3 pct.

Banken havde opgjort sit solvensbehov ultimo 2016 til 11,3 pct. Finanstilsynet fandt på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet skal forøges til 11,6 pct.

 

 

Senest opdateret 30-06-2017