Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for 2015 for Mobylife Holding A/S, CVR-nr. 35 25 45 52

06-06-2017

Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af årsrapporten for regnskabsåret 2015 for Mobylife Holding A/S.

 

Koncernregnskabet og årsregnskabet for modervirksomheden er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder.

 

Års- og koncernregnskabet er revideret af PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionspåtegningen er uden forbehold eller supplerende oplysninger.

 

Afgørelse

Erhvervsstyrelsen har den 31. maj 2017 truffet følgende afgørelse vedrørende årsrapporten for 2015 for Mobylife Holding A/S, jf. årsregnskabslovens § 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens § 161.

 

Erhvervsstyrelsen påtaler, at:

 

  1. Virksomheden ikke oplyser hvilke faktorer, der har indgået ved målingen af obligationerne til dagsværdi, jf. IFRS 13, afsnit 91, og IFRS 13, afsnit 93, herunder hvilken metode som har været anvendt ved beregningen af dagsværdien.

  2. Virksomheden ikke i tilstrækkelig grad, har redegjort for, hvilke faktorer der har været væsentlige ved vurderingen af, at obligationerne skulle reklassificeres fra niveau 2 til niveau 3, og i hvilket omfang faktorerne har indgået ved målingen af obligationerne, jf. kravene herom i IFRS 13, afsnit 93, litra e, (iv).

 

Afgørelsen er blevet forelagt Finanstilsynets bestyrelse på mødet den 30. maj 2017, jf. årsregnskabslovens § 159 a, jf. § 345 i lov om finansiel virksomhed og § 84 i lov om værdipapirhandel m.v.

 

Læs afgørelsen her.

 

Senest opdateret 06-06-2017