Resumé af påtale til H+H International A/S vedr. delårsrapporten

16-06-2017

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af H+H International A/S’ delårsrapport for 1. halvår 2016.

 

Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

H+H International A/S har modtaget en påtale for ikke at have foretaget en opgørelse og regulering af nettopensionsforpligtelsen pr. 30. juni 2016, hvilket Erhvervsstyrelsen anså for at være en overtrædelse af IFRS, jf. IAS 34, afsnit 28, 29, 36 og 40. Pensionsforpligtelsen vedrører i stor udstrækning forpligtelser i Storbritannien. Stigningen i nettopensionsforpligtelsen
skyldes hovedsageligt et væsentligt fald i diskonteringsfaktoren i andet kvartal af 2016.

Endvidere påtalte Erhvervsstyrelsen, at pengestrømsopgørelsen ikke var tilstrækkeligt specificeret i delårsrapporten, jf. kravene i IAS 34, afsnit 10, 15 og 25. Pengestrømsopgørelsen var sammendraget til de tre hovedlinjer, hvilket er en for omfattende sammendragning.

H+H International A/S har før den endelige afgørelse fra Erhvervsstyrelsen valgt at medtage de manglende oplysninger i delårsrapporten for 3. kvartal 2016.

Påtalerne vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2016 er begrundet i, at forholdet anses for berigtiget i delårsrapporten for 3. kvartal 2016.

 

Senest opdateret 16-06-2017