Redegørelse om inspektion i Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S

06-07-2017

Finanstilsynet var i maj 2017 på inspektion i Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S.

Indledning 

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering og med fokus på investorbeskyttelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig primært på at yde skønsmæssig porteføljepleje til detailkunder. Selskabet er endvidere porteføljeplejeforvalter for en række alternative investeringsfonde (AIF’er), der forvaltes af IR Administration ApS, der har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF).

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke fuldt ud lever op til reglerne om investorbeskyttelse, og at selskabets compliancefunktion burde have opdaget disse mangler. Årsagen er efter Finanstilsynets opfattelse, at selskabets compliancefunktion mangler de nødvendige ressourcer.

Inspektionen viste således, at selskabet ikke har indhentet de nødvendige oplysninger før den gennemførte egnethedstest af detailkunder. Selskabet har heller ikke gennemført hensigtsmæssighedstest for de kunder, som selskabetudfører eller formidler ordrer for uden at yde investeringsrådgivning eller porteføljepleje.

Herudover konstaterede Finanstilsynet, at der generelt aftales ret vide investeringsretningslinjer med kunderne, mens der for en mindre del af kunderne er aftalt nærmere investeringsretningslinjer. Selskabet mangler systemer, der understøtter kontrollen af, at påtænkte og gennemførte handler er i overensstemmelse med de investeringsretningslinjer, der er aftalt med kunderne. Dette kan indebære en risiko for, at kundernes porteføljer ikke er i overensstemmelse med, hvad kunderne ønsker og forventer, samt at de foretagne investeringer for kunderne ikke opfylder kravene i forhold til egnethed og hensigtsmæssighed.

Finanstilsynet gav derfor påbud om, at selskabet skal indhente de nødvendige oplysninger forud for udførelse af egnethedstest af detailkunder, som modtager skønsmæssig porteføljepleje eller investeringsrådgivning. Herudover fik selskabet påbud om at udføre hensigtsmæssighedstest for de kunder, som selskabet udfører eller formidler en ordre for vedrørende komplekse finansielle instrumenter, uden at der samtidig ydes investeringsrådgivning eller porteføljepleje.

Selskabet modtog endvidere påbud om, at det skal have systemer, der understøtter kontrol af selskabets påtænkte handler samt påbud om, at selskabet skal sikre, at compliancefunktionen har de nødvendige ressourcer og den nødvendige kompetence og sagkundskab.

Senest opdateret 06-07-2017