Redegørelse om inspektion i Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S

13-07-2017

Finanstilsynet var i februar 2017 på inspektion i Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S. På inspektionen blev væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, reassurance, investeringer samt kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S er et gensidigt selskab med tre private jernbaneselskaber som medlemmer: Lokaltog A/S, Midtjyske Jernbaner A/S og Nordjyske Jernbaner A/S.  Selskabet forsikrer alene værdierne for de tre medlemmers rullende jernbanemateriel og infrastruktur samt det ansvar, selskaberne har i henhold til lov om jernbaneansvar.

Selskabet har en meget lille organisation. En lang række aktiviteter er derfor outsourcet, herunder kapitalforvaltning. Finanstilsynet fandt, at flere af selskabets aftaler om outsourcing ikke opfyldte de særlige krav, der stilles til finansielle virksomheders brug af outsourcing. Selskabet modtog derfor påbud om at bringe aftalerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Finanstilsynet gennemgik selskabets forsikringsforretning, herunder hensættelserne, som Finanstilsynet vurderede var tilstrækkelige. Selskabet havde outsourcet opgørelsen af hensættelser på arbejdsskade, som efterfølgende blev kontrolleret af selskabets direktør. De øvrige hensættelser blev både opgjort og kontrolleret af direktøren, hvorfor selskabet modtog påbud om løbende at få foretaget review af disse med henblik på at sikre funktionsadskillelse. 

Gennemgangen af investeringsområdet afdækkede en uoverensstemmelse mellem den faktiske rapportering og bestyrelsens ønskede rapportering, som den fremgik af investeringspolitikken og investeringsretningslinjerne. Selskabet modtog påbud om at rapportere på de risikomål, der er angivet i investeringspolitikken.

Investeringsafkastet blev i rapporteringsmaterialet målt i forhold til et benchmark-afkast, som bestyrelsen ikke havde taget stilling til i investeringspolitikken. Selskabet modtog derfor et påbud om at forholde sig til hvilket benchmark, man ønsker at sammenligne investeringsafkastet med.

På inspektionen blev selskabets ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) for 2016 drøftet. Finanstilsynet fandt, at selskabet manglede at kvalificere og kvantificere sine risici i den strategiske planlægningsperiode, hvorfor selskabet blev påbudt at indsende en ny ORSA.

I den generelle gennemgang af politikker og retningslinjer fandt Finanstilsynet, at disse i en række tilfælde ikke var ajourført efter, at Solvens II trådte i kraft den 1. januar 2006. Da politikker og retningslinjer skal gennemgås mindst en gang om året, modtog selskabet et påbud om at sørge for, at samtlige politikker og retningslinjer er opdateret i forhold til gældende lovgivning.

Finanstilsynet fandt, at selskabet ikke havde iværksat foranstaltninger til at kompensere for, at direktøren var ene om at udfylde flere nøglefunktioner. Selskabet modtog derfor et påbud om at udarbejde passende kompenserende foranstaltninger til at afhjælpe manglende funktionsadskillelse i compliance- og risikofunktionen.

Finanstilsynet erfarede, at direktøren i selskabet varetager en nøglefunktion som intern audit hos en outsourcing-partner. Dette kan give anledning til interessekonflikter, hvorfor selskabet modtog et påbud om at iværksætte foranstaltninger til at sikre, at direktøren er i stand til at udføre sine opgaver i selskabet, som man ville forvente, at han gjorde det, hvis han ikke havde denne dobbeltrolle.

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S havde ultimo 1. kvartal 2017 en solvensdækning på 236 pct. Selskabets kapital vurderes tilstrækkelig.

Senest opdateret 13-07-2017