Redegørelse om inspektion i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsaktieselskab A/S

11-01-2017

Finanstilsynet var i september-oktober 2015 på inspektion i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsaktieselskab A/S (herefter Nordea Liv & Pension).

 

Indledning

Inspektionen var en funktionsundersøgelse med fokus på opgørelsen af det individuelle solvensbehov samt varetagelsen af forsikringstagernes interesser under prudent person princippet.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet virksomhedens dokumentation for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan. Endvidere gennemgik Finanstilsynet virksomhedens investeringsstrategi i forhold til prudent person princippet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Nordea Liv & Pension er med ca. 330.000 kunder og 150 mia. kr. i hensættelser et af Danmarks større livs- og pensionsforsikringsselskaber.

Nordea Liv & Pension har igennem mange år udbudt traditionelle gennemsnitsrenteprodukter, og hovedparten af kundernes opsparing er fortsat i gennemsnitsrente.

 

Størstedelen af Nordea Liv & Pensions nye kunder vælger et markedsrenteprodukt. Vækstpension er det primære markedsrenteprodukt, hvor der på baggrund af en livscyklusmodel kan vælges mellem fire risikoprofiler (lav, mellem, høj og garanti). Herudover tilbydes kunderne markedsrenteproduktet ”Link”, hvor kunden vælger mellem enten individuel investeringssammensætning eller ti sammensatte fonde med forskellig risikoprofil.

 

Hensættelserne til markedsrenteprodukter udgjorde på tidspunktet for inspektionen ca. 50 mia. kr. mod ca. 100 mia. kr. til gennemsnitsrenteprodukter.

 

Nordea Liv & Pension anvendte inden overgangen til Solvens II pr. 1. januar 2016 en standardmodel efter Solvens II-principper med en partiel intern model for levetid til opgørelse af det individuelle solvensbehov.

 

Nordea Liv & Pensions beregninger på baggrund af Finanstilsynets opstillede scenarieanalyser viser, at investeringsstrategien for de ældre kundegrupper i markedsrenteprodukterne er knap så robust som for yngre kundegrupper. 

 

Finanstilsynet har i sammenhæng med prudent person princippet påbudt selskabet at sikre rapportering på samtlige grænser for risikotagning, som er fastsat i selskabets retningslinjer.

 

Nordea Liv & Pension forventer fremadrettet at øge andelen af visse alternative investeringer. Finanstilsynet har derfor givet selskabet en risikooplysning om, at dette kræver fortsat løbende fokus fra bestyrelse og direktion, særligt for at sikre en korrekt værdiansættelse af alternative investeringer, tilfredsstillende risikojusteret afkast, løbende evalueringer af foretagne investeringer, samt at risikostyringen foretages på et betryggende grundlag.

 

Nordea Liv & Pensions individuelle solvensbehov udgjorde 5,9 mia. kr. medio 2015. Basiskapitalen udgjorde på samme tidspunkt 8,6 mia. kr. svarende til en solvensdækning på 145 pct.

 

Nordea Liv & Pension har ikke haft mulighed for at opgøre den korrekte risiko på visse fonde, da selskabet ikke kunne se igennem fondene til de underliggende aktiver og dermed de underliggende risici. Det har betydet, at det individuelle solvensbehov har været opgjort for lavt. Finanstilsynet har i den forbindelse påbudt selskabet at sikre, at alle væsentlige risici bliver identificeret, forvaltet, overvåget og rapporteret. Ligeledes har Finanstilsynet påbudt, at kontrolprocedurerne forbedres.

 

Selskabet anvender risikorammer udformet på koncernniveau, der i enkelte tilfælde ikke er baseret på samme vurdering af risici som selskabet selv anvender. Finanstilsynet har på den baggrund givet en risikooplysning om, at dette kræver opmærksomhed fra bestyrelsen og direktion for at sikre, at den opgjorte risiko svarer til selskabets faktiske risiko.  

 

Senest opdateret 11-01-2017